Kritisk til rovvilt-forslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kritisk til rovvilt-forslag

Norges Skogeierforbund støtter ikke etablering av en uavhengig rovviltklagenemnd eller forslaget om å opprette større rovviltregioner. Skogeierforbundet støtter heller ikke forslaget om å endre ordlyden i nødvergebestemmelsen. Dette går fram av Skogeierforbundets høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet.

‐ Vi mener Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i rovviltforvaltningen vil føre til dårligere demokratisk forankring av rovviltforvaltningen, og det vil være uheldig, sier Hans Asbjørn Sørlie, ansvarlig for rovvilt-spørsmål i Norges Skogeierforbund. Forvaltningen av de store rovdyrene er et felt med sterke interessekonflikter som berører mange mennesker og lokalsamfunn. Stortingets mulighet for å kunne styre rovviltpolitikken vil bli vestentlig svekket dersom det opprettes en uavhengig rovviltklagenemnd. Det er nettopp i slike saker med store interessekonflikter at det er viktig med politiske, demokratiske prosesser for å kunne balansere motstridende interesser på en god måte, understreker Sørlie.

-En av årsakene til at departementet foreslår endringer i rovviltforvaltningen, er at klagesaker er en belastning for politisk ledelse i departementet. Skogeierforbundet mener mye av denne belastningen skyldes frustrasjon over departementets manglende etterlevelse av Stortingets vedtatte rovviltpolitikk. Det departementet beskriver som en belastning, er etter vår vurdering en viktig del av demokratisk innflytelse over politikken på området, sier Sørlie.

Når det gjelder forslaget om å opprette større rovviltregioner, gir ikke Skogeierforbundet støtte til dette. ‐ Forslaget innebærer at rovviltnemndene vil få mindre geografisk nærhet og kunne miste oversikten regionalt og lokalt, sier Sørlie. Det er viktig for tilliten til forvaltningen at representanter som bor og lever i områder med de utfordringene de store rovdyrene medfører, sikres innflytelse i de regionale rovviltnedmdene.  Vi har vanskelig for å se hvordan dette kan sirkes ved departementets forslag til større forvaltningsregioner, sier Sørlie.