Lukkede hogstformer – ny veileder på plass - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Lukkede hogstformer – ny veileder på plass

Det er en økende interesse for lukket hogst. Nå er det utarbeidet en ny veileder for denne måten å hogge på.

I Norge brukes det hovedsakelig to former for hogst, åpen eller lukket. Det som skiller de to, er hvor mange trær som settes igjen. Hogster regnes som åpne når det står igjen 15 trær eller mindre per dekar og lukket når det står igjen mer enn 15 trær per dekar eller når hogstflata er under to dekar.

– Mens flatehogst og andre åpne hogstformer er svært utbredt, er lukkede hogstformer mindre brukt. De siste årene har vi imidlertid opplevd en økende etterspørsel etter sistnevnte, sier rådgiver Jan Gaute Lie i Norges Skogeierforbund.

Skogkurs har derfor, i samarbeid med Sabima, NORSKOG og Norges Skogeierforbund, utarbeidet en ny veileder om temaet. Veilederen beskriver hvilke hogstformer som regnes som lukkede og peker på ulike objektive indikatorer som bør være til stede for at lukket hogst kan være aktuelt. Veilederen kommer med konkrete råd og framgangsmåter for gjennomføring av, eller konvertering til, lukket hogst.

– Målet er å nå ut med kunnskap og å øke kompetansen på området, og dermed bidra til å gjøre lukket hogst lettere tilgjengelig, sier Lie.

Friluftslivet tillegges mer vekt

Så godt som hele skogbruket i Norge er miljøsertifisert, og Norsk PEFC Skogstandard inneholder en rekke krav til hvordan man skal hogge og stelle i skogen. Hvert femte år revideres standarden, og i det nye forslaget ligger det også en forventning, både i enkelte kravpunkt og i selve intensjonen, om at lukkede hogstformer skal brukes oftere, særlig i by- og tettstedsnære områder.

– Utover kravene i Norsk PEFC Skogstandard, vil det være riktig og viktig å kunne bruke lukket hogst i lokaliteter hvor det ligger til rette for det, altså et stedstilpasset skogbruk.

Veilederen vil også danne grunnlag for etablering av digitale kompetansehevende tiltak via Skogskolen og praktiske kurs i skogen.