Må være rettferdig fordeling - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Må være rettferdig fordeling

Lovgiver må raskest mulig sørge for å bringe tomtefestelovgivningen i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, skriver Norges Skogeierforbund i sin høringsuttalelse om NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett.

Norges Skogeierforbund mener mangelen på rettferdig fordeling («fair balance») mellom bortfester og fester i tomtefestelovens § 33 er hovedgrunnen til at denne paragrafens bestemmelser ble underkjent av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012. Selv om tomtefesteloven har vært endret en rekke ganger, har den aldri tatt til følge den dynamikken og utviklingen som har funnet sted i samfunnet, med velstandsøkning, endrede preferanser og muligheter i bolig- og hyttebygging og verdistigning på dette markedet.

– De endringer som har blitt foretatt, har ensidig vektlagt leietakers interesser på bekostning av grunneieren. Lovgiver må nå raskest mulig bringe tomtefestelovgivningen i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, heter det i Skogeierforbundets høringsuttalelse om NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett.

Utredningen  fra det regjeringsoppnevnte lovutvalget ledet av Kåre Lilleholt var på høring i fjor høst og frem til 10. januar i år. Lilleholt-utvalget skal vurdere endringer i tomtefesteloven som følge av dommen i Menneskerettighetsdomstolen 12. juni 2012 i saken Lindheim med flere mot Norge.

Skogeierforbundet har en rekke anmerkninger og kommentarer til utredningen. De går i hovedsak på valg av hovedmodell for regulering av festeavgift ved forlengelse av festeforholdet (tomtefestelovens § 33 gjelder bestemmelser om forlengelse av kontrakter), bortfesters rett til ny regulering, og innløsning av store festetomter til hus eller hytte.