Moelven med 175 millioner i andre kvartal - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Moelven med 175 millioner i andre kvartal

– Vi må faktisk tilbake til før finanskrisen – altså i året 2007 – før vi finner bedre resultat. Jeg er godt fornøyd og takker alle ansatte for innsatsen, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

 

Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175 millioner mot 48 millioner kroner samme periode i 2015. Det er konsernets beste kvartalsresultat siden 2007.

Samtidig økte Moelvens driftsresultat akkumulert for første halvår til NOK 205 millioner (NOK 70 millioner samme periode året før). Det er en forbedring av driftsresultatet i 2. kvartal og årets første halve år på henholdsvis NOK 127 millioner og NOK 135 millioner sammenliknet med samme perioder i 2015.
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med innsatsen og resultatet.

– Tallene viser en kraftig forbedring av driftsresultatet sammenliknet med samme perioder i fjor, sier han, i en pressemelding.
Hensyntatt gjennomførte nedskrivninger og kostnadskorreksjoner i 2. kvartal i 2015 på til sammen NOK 70 millioner, ble driftsresultatet forbedret med 46 prosent.

– Det gode resultatet skyldes en kombinasjon av generelt positive markedsforhold og virkninger av interne forbedringstiltak, sier Kristansen.
Omsetningen i kvartalet økte også betydelig sammenlignet med samme perioder i fjor. Driftsinntektene i 2. kvartal økte med 11,5 prosent til NOK 2 930 millioner (2 628). For første halvår økte driftsinntektene med 11,9 prosent til 5 535 millioner (4 944).

– For juni kunne vi for første gang i Moelvens historie notere oss driftsinntekter i én måned som rundet NOK en milliard kroner, og vi har nå en årlig omsetningstakt på over NOK 10 milliarder. Årsakene er hovedsakelig økte volumer, sier Kristiansen.
Til tross for forbedringer finnes det fortsatt enheter som påvirker konsernets resultat negativt.

– I handlingsplanen for driftsforbedring og strukturering av konsernet som ligger i den langsiktige strategiplanen som er lagt for å nå konsernets lønnsomhetsmål er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Programmet fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.
En ny langsiktig låneavtale for konsernet som erstattet tidligere låneavtaler ble inngått i juni.

– Å ha finansieringen i orden med tilfredsstillende avtaler med bankene er svært viktig for oss, og er en sikkerhet for videre drift og utvikling i konsernet, sier konsernsjefen.
Det forventes stabil utvikling i markedet for Moelvens tremekaniske virksomhet. I prosjektvirksomhetene fortsetter den positive trenden med god etterspørsel både i Norge og Sverige for limtre og moduler samt i Sverige for innredninger. Unntaket er den norske innredningsvirksomheten hvor markedet er vikende. Kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig.

– For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Konsernet har et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent, sier Morten Kristiansen.

 

Moelvens resultater er godt nytt for Glommen Skog.

– Vi gleder oss over det solide resultatet. Det er viktig for Glommen at Moelven fortsetter den positive utviklingen, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen i en kommentar på Glommens nettsider.