– Nå tar jeg kun ett år av gangen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

– Nå tar jeg kun ett år av gangen

Årsmøtet i AT Skog SA ga enstemmig sin tilslutning til at Olav Veum ble gjenvalgt som styreleder, men for kun ett år.

Tekst: Pål Nordby i Magasinet Skog

– Styreleder siden 2009, og med i styret siden 2005, da det er snart på tide å slippe til andre, sier han.

Olav Veum løfter samtidig fram den viktige kontinuiteten det har gitt å jobbe ti år i tospann med konsernsjef Anders Roger Øynes. Årsmøtet, som ble avholdt i Kristiansand, var et såkalt hybridmøte der rundt 60 var til stede i salen, mens 16 fulgte møtet digitalt på Teams. 

Brenner for jobben

Det er en engasjert styreleder som går på nok et år. 51-åringen har vært den yngste styrelederen både i AT Skog, og i Norges Skogeierforbund (styreleder fra 2012-2021), men smiler av spørsmålet om han også blir den eldste.

–  Nei, det gjør jeg nok ikke. Jeg er veldig inspirert for å ta ett år til, men jeg har sittet lenge nå. Samtidig har det vært litt av en reise hvor vi sammen har jobbet godt og hatt en enorm utvikling, noe som i seg selv har gitt meg stor motivasjon for å fortsette. I 2009 var det andre tider. Vi opplevde et ras av nedleggelser, den ene krisen etter den andre med mye negativ mediedekning. Men vi har funnet en vei ut av det og opplever nå at vi er på en helt annen plass. I 2009 hadde vi en omsetning rundt 350 millioner kroner, i dag er vi nær 2,5 milliarder kroner. Det er litt artig å huske 30 år tilbake på hovedoppgaven min for Levende Skog i 1994, om «Skogeieres holdning til et bærekraftig skogbruk». Jeg var ung, det er mange år siden, men det er veldig mye av de samme problemstillingene i dag. Dette er utfordringer som jeg brenner veldig for, men jeg tar ett år av gangen nå, selv om det hele tiden er veldig mye spennende som skjer, som gir oss mange muligheter og som det er veldig moro å være med på, sier han.

Simon Thorsdal, Olav Veum og Anders Øynes under årsmøtet til AT Skog.

De lange linjene

I sin tale til årsmøtet dro Olav Veum de lange linjene på hvor AT Skog står, nåsituasjon og tanker framover. Han snakket om sterke og svake sider og utfordringer både her hjemme og internasjonalt.

– Jeg vil slå fast at AT Skog er et verktøy for våre medlemmer. Vi skal først og fremst bidra til å skape verdier for det enkelte medlemmet og sikre at næringen og våre eiendommer får en positiv utvikling. Næringen går godt, vi opplever en stor etterspørsel etter tømmer. Nye markeder øker skogeierens muligheter, og strategien vi har basert AT Skog på har brakt prisen opp. Det handler om kunder, produktutvikling, internasjonale relasjoner og ikke minst om logistikk. Markedet er internasjonalt og utvikler seg, konkurransen om tømmer-råstoffet tilspisser seg. Samtidig vil verden ha fornybart råstoff, og verden etterspør løsninger som kan bidra til å redusere klimagassutslipp, viste han til. 

Veum brukte blant annet taletid på virkningene klimakreftene har på bransjen, og han var innom det han kaller et EU i mer eller mindre fri dressur.

– Det kommer flere nye restriksjoner. Det er en sterk vekst i regulativer, noe som vil medføre mulige og egentlig allerede begrensninger på framtidig hogst av tømmer. Mange prosesser som vil kunne føre til større press for en lavere utnyttelse av skog. Nesten alle prosessene som nå pågår handler om å begrense, og det bekymrer, kunne han legge til. 

Styrelederen var i kategorien utfordringer også innom en ofte ensidig mediedekning av bransjen, og viste eksempler på hvordan følelsesladet tekst og bilder nesten fritt får råde framfor kunnskap om skogsdrift og ivaretakelse av skogen for kommende generasjoner.

– Ikke tro et sekund at dette ikke er bevisst. Vi har hatt Oppsynsmannen på NRK, hvor Bård Tufte Johansen setter et kritisk blikk på skogbrukets driftsformer, og vi opplever demonstrasjoner mot flatehogst. Vi opplever også Økokrim som i sin rapport går langt i å mene at skogloven ikke er streng nok siden det knapt nok er saker med dom, som kommer som resultat av brudd på skogloven. Vi ser et samfunn som vil gå mot lavutslipp og fornybart, men som ikke vil se sporene etter det. Tre er bra, men tømmerhogst i skogen er fy. Det er bedre å få olje fra et hull 4 000 meter under havflaten, helt usynlig, enn ei hogstflate som gjenplantes. Det er store og systematiske krefter som vil endre rammevilkårene våre. Etter min mening må vi unngå å gå i skyttergravene. Vi må forklare, ha dialog og overføre kunnskap til debatten og sette dette inn i et samfunnsperspektiv. Og kanskje må vi også innrømme at vi må endre litt på måten vi driver, sa Olav Veum til årsmøtet.  

Det nye styret

Valgkomiteen hadde i årets innstilling gått for både kontinuitet og fornyelse. Fornyelsen innebar at Trond Olav Stupstad og Trude Engesland kommer inn og erstatter Even Hedland og Åse Egeland etter henholdsvis ni og åtte år i styret.

Valget enstemmig vedtatt:

  • Olav Veum (leder)
  • Bengt Drageset (nestleder)
  • Ingebjørg Marie Landsverk (medlem)
  • Dag Arthur Aasbø (medlem)
  • Birgit Eiken (medlem)
  • Trond Olav Stupstad (medlem)
  • Trude Engesland (medlem)