Norges første besøkssenter skog er autorisert - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norges første besøkssenter skog er autorisert

Miljødirektoratet har besluttet at nytt besøkssenter skog legges til Elverum.

Pressemelding fra Miljødirektoratet:

Etter en grundig vurdering av åtte gode søknader har Miljødirektoratet valgt å autorisere Anno Norsk skogmuseum i Elverum som besøkssenter skog.

– Vi ønsker Norsk skogmuseum velkommen som en del av besøkssenterfamilien! Besøkssentrene er viktige formidlere av naturkunnskap for oss. De gjør en god jobb og sprer kunnskap om mange av våre fagfelt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Anno Norsk skogmuseum har helt siden etableringen i 1954 drevet med formidling av skogbruk, jakt og fiske, og har gjennom årene utviklet god kompetanse innen skogfag og pedagogikk. Siden 1970-tallet har Norsk skogmuseum arbeidet systematisk med å tilpasse utstillinger og formidling til skolens læreplaner. Som nyautorisert besøkssenter får de nå midler til å fortsette sin formidling om skog og nå ut til enda flere barn og unge.

– I vår vurdering har vi spesielt lagt vekt på Norsk skogmuseums formidlingslokaler, naturveiledning og muligheten for å nå viktige målgrupper. De har blant annet tilgang på etablerte utstillinger og kan samarbeide med Naturskolen som Skogmuseet allerede har, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Les mer i retningslinjene for besøkssenter skog

Lise Cats Myhre, som er biolog og rådgiver ved Norsk skogmuseum, underviser ei ungdomsskoleklasse i utstillingen Det fantastiske treet. Denne utstillingen ble bygd i 2015-2016. Den handler om trærnes biologi og livsløp, med særlig vekt på fotosyntesen. Det viktigste blikkfanget i utstillingen er en 7,5 meter høy trefigur. Foto Bård Løken.

Den viktige skogen

Skogen er det økosystemet hvor vi finner flest arter i Norge, og hele 60 % av Norges kjente arter er knyttet til skogen. I skogen finner vi også flest truede arter, og 48 % av alle truede arter på rødlista fra 2021 er helt eller delvis knyttet til skog. Vern av skog er det viktigste virkemiddelet for å ta vare på disse artene og naturtypene.

Skogen er også viktig for klimaet, blant annet gjennom opptak og lagring av CO2, og for klimatilpasning, blant annet ved å redusere risiko for flom og ras.

Skogen leverer videre svært viktige tjenester til oss mennesker i form av blant annet trevirke, og skogbruk er en viktig næring mange steder i Norge. En bærekraftig forvaltning av skogen må ivareta skogens funksjoner for både natur og mennesker.

Besøkssenter nummer 37

Etter at regjeringen i 2022 bevilget midler til autorisering av et besøkssenter skog, blir besøkssenteret i Elverum det 37. i Norge. 

Besøkssentrene skal formidle naturvitenskaplige, natur- og kulturhistoriske, kulturelle og opplevelsesmessige verdier og sette søkelys på bærekraftig bruk av de verdiene de formidler.

– Nå har vi fått vårt første besøkssenter skog som skal skape bevissthet om skogens mange verdier, forståelse for behovet for skogvern og en bærekraftig skogforvaltning, sier miljødirektør Ellen Hambro.