Fraråder medlemmer å bruke ny luftledningsavtale - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fraråder medlemmer å bruke ny luftledningsavtale

REN AS har publisert en bransjeanbefalt avtalemal for luftledningsanlegg. Norges Skogeierforbund i samråd med sine andelslag, NORSKOG og Norges Bondelag mener denne ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig, og fraråder sine medlemmer å bruke den.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Energi Norge utarbeidet for noen år siden en avtalemal for kraftlinjer, herunder høyspenningsnett. Avtalemalen dekker temaer som er knyttet til etablering og vedlikehold av kraftlinjene, herunder bygging av veier, uttak av tømmer og rydding i kraftlinjesonen, sikkerhetskrav for å unngå skader på linjenettet, varslingsplikt m.m.

Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg. REN AS har i etterkant kontaktet grunneierorganisasjonene vedrørende avtalemalen, der deres versjon ble presentert og gjennomgått. REN AS sin nye mal er i stor grad en forenkling av den fremforhandlede versjonen som Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund anbefaler, men mangler etter vårt syn viktige punkter som ivaretar grunneiers interesser. Ettersom REN AS bruker sin avtalemal som en bransjeanbefaling til nettselskaper, ser grunneierorganisasjonene det nødvendig å kommentere dette ovenfor sine medlemmer.

Innholdet i REN AS sin avtalemal fremstår for oss som en dårligere løsning enn den eksisterende malen, og grunneierorganisasjonene kan derfor ikke anbefale REN AS sin versjon slik den foreligger. Norges Skogeierforbund i samråd med sine andelslag, NORSKOG og Norges Bondelag vil derfor fraråde sine medlemmer fra å benytte den nye malen som er utarbeidet av REN AS, da denne etter vårt syn ikke ivaretar grunneiers rettigheter tilstrekkelig.

Grunneierorganisasjonene vil fortsette dialogen med REN AS for å se på mulighetene for en omforent avtale. Også den tidligere avtalen har noen momenter som kan forbedres, men inntil videre vil grunneierorganisasjonene oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av den tidligere versjonen, som ligger tilgjengelig på organisasjonenes nettsider. Denne kan du finne her.