Ny fjellov styrker verdiskapingen lokalt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny fjellov styrker verdiskapingen lokalt

Regjeringen har sendt på høring forslag til ny fjellov. Norges Skogeierforbund støtter hovedinnretningen i lovforslaget fordi den både ivaretar hensynet til lokal verdiskaping og landbrukets rettigheter i allmenningene.

‐ Dette er et godt grunnlag for en effektiv og god forvaltning av statsallmenningene framover, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

‐  Tilrettelegging for et godt tilbud for jakt, fiske og friluftsliv er også foreslått videreført på en god måte.

Støtter hovedinnretningen

I utkastet til ny fjellov (NOU 2018:11) reises det flere viktig saker. Mange av sakene er det full enighet om, men i en del spørsmål er lovutvalget delt. I sitt høringssvar viser Skogeierforbundet til at flertallsforslagene bygger på et bredt kompromiss. Statsallmenningene skal ivareta mange rettighetshavere og interesser. Skogeierforbundet mener at flertallsforslaget balanserer disse på en god måte.

I utgangspunktet hadde Norges Skogeierforbund ønsket andre løsninger i flere av sakene som utvalget behandler.

‐ Dette gjelder blant annet fordelingen av det økonomiske overskuddet mellom Fjellstyret og Statskog og spørsmål om hvem som skal ha flertall i Fjellstyret. Når Skogeierforbundet ikke fremmer disse synspunktene på nytt i høringssvaret, er det fordi flertallets innstilling i sum innebærer en balansert kompromissløsning, sier Skorge.

Økt verdiskaping

For Skogeierforbundet er det viktig å understreke at de fornybare ressursene i allmenningene i størst mulig grad skal utnyttes og brukes.

Flertallsforslagene styrker det lokale selvstyret og innebærer overføring av oppgaver fra statlig til lokalt folkevalgt nivå.

‐  Økt lokalt selvstyre samt at en større del av inntektene blir igjen lokalt, gir et incitament for økt verdiskaping, sier Skorge.

Bruksrettigheter

Bruksrettighetene har stor verdi for den enkelte gårdbruker og gir ringvirkninger for det øvrige lokale næringsliv. Viktige bruksrettigheter for landbruket er blant annet beite, seterdrift og hogst til eget bruk. Flertallet i lovutvalget går inn for å videreføre disse rettighetene, men også at rettighetene skal utvikle seg i takt med tida.

‐ Dette er et godt forslag som bidrar til å sikre en god utnyttelse av ressursene i allmenningene til beste for lokalt næringsliv, konkluderer Skorge.

Jakt, fiske og friluftsliv

Allmenningene tilbyr folk flest rimelige og godt tilrettelagte tilbud både når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv. Dette bidrar positivt til folkehelse og trivsel.

‐ Vi er fornøyd med at det er bred støtte for at en ny fjellov skal ivareta dette, avslutter Skorge.