Ny rapport om brannfare i høye bygg av massivtre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny rapport om brannfare i høye bygg av massivtre

RISE Fire Research har publisert en rapport om brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger, der de peker på noen utfordringer ved særlig ubeskyttede trekonstruksjoner.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

En av konklusjonene i den nye rapporten er at ubeskyttede trekonstruksjoner kan føre til at brannen var lenger og blir mer intens, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sin nettside.

Ubeskyttet tre kan øke brannforløpet

Ifølge rapporten viser flere studier blant annet at krysslaminert massivtre (KLT) som er ubeskyttet (eksponert) – eller KLT med utilstrekkelig beskyttelse – i noen tilfeller kan føre til at en brann vokser raskere, er mer intens og varer lenger enn en brann der det eneste brenselet er inventaret i brannrommet.

«Mengden eksponert tre i et rom kan ha betydning for omfanget og varigheten av en brann, men kunnskapsgrunnlaget har foreløpig ikke vært tilstrekkelig til å kunne benyttes i modellering, prosjektering og analyser», heter det i rapporten fra RISE Fire Research.

Behov for høy kompetanse

I en kommentar til rapporten, sier sjefingeniør Vidar Stenstad i Direktoratet for byggkvalitet blant annet følgende:

‐ Prosjektering av høye bygninger med bærende trekonstruksjoner er krevende, og det er behov for høy kompetanse for å vurdere og dokumentere brannsikkerheten i slike bygninger. Rapporten fra RISE Fire Research gir ny innsikt, men det er fortsatt kunnskapshull når det gjelder brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre (KLT) i bygninger. Derfor må det forskes mer, og vi må ha et større erfaringsgrunnlag, før det eventuelt kan vurderes å angi preaksepterte ytelser for høye bygninger med bærende konstruksjoner. En forutsetning for at myndighetene skal angi prekvalifiserte ytelser er at det finnes god nok dokumentasjon, og at ytelsene gir robuste byggverk.

Rapporten er utført av RISE Fire Research i samarbeid med SINTEF Byggforsk, og er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Ikke en advarsel mot massivtre

Finstad_Heidi_web
Heidi Finstad er adm. dir. i Treindustrien.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, sier at de ikke oppfatter rapporten fra RISE Fire Reasearch som en advarsel mot å bruke massivtre i høye bygg.

‐ Alle materialer har ulike egenskaper og klassifisert i ulike brannklasser. Det er derfor ingen fare med å bruke massivtre i høye bygg, gitt at man gjør dette med de tekniske innretninger som kreves og viser til dokumentasjon og testing som sikrer at materialbruken er innenfor regelverket, akkurat slik rapporten fra RISE påpeker, sier hun.

‐ Rapporten fra RISE er derimot et godt grunnlag for å videreutvikle teknologi og standarder som gjør at vi kan levere prekvalifiserte byggløsninger som er konkurransedyktige i markedet. Disse kan være enten i tre, for eksempel massivtre, eller i ulike kombinasjoner av tre og andre materialer for best mulig bygg. Dette er et utviklingsarbeid vi allerede er godt i gang med, forklarer Finstad.

Finstad mener det er to megatrender i samfunnet som nå gjør det høyaktuelt å forske og utvikle ny teknologi og nye standarder for materialbruk i våre framtidige bygg.

‐ På den ene siden ser vi en rask utvikling innen teknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsløsninger, som gjør at både samfunnet og moderne bygg er mer elektrifisert og digitale enn de var tidligere. Samtidig opplever vi innenfor byggsektoren i Norge en økende etterspørsel etter tre som byggemateriale og andre treprodukter. For at bruken av tre i bygg skal kunne øke i et stadig mer elektrifisert samfunn trenger vi derfor forskning og utvikling, slik at dette skjer på en forsvarlig måte blant annet med tanke på brannsikkerhet. I det lyset anser vi RISE-rapporten som en anbefaling om muligheter for framtida, gitt målrettet forskning og utvikling. Dette er ikke noe særegent for tre, men for all materialbruk i bygg, sier Finstad.

Nytt forskningssenter for brannsikkerhet

For å ta sin del av ansvaret for en slik utvikling, gikk Treindustrien nettopp inn som samarbeidspartner i det nyopprettede forsknings- og innovasjonssenteret for brannsikkerhet, som skal ledes av nettopp RISE Fire Research i Trondheim. Både NTNU og SINTEF vil være med som forskningspartnere i dette samarbeidet. Senteret tar mål av seg om å utvikle kunnskap, løsninger og produkter for økt brannsikkerhet i bygninger. Norges Forskningsråd har bevilget 30 millioner kroner til etableringen.

‐ Når måten vi bygger, bor og lever på er i endring, endres også forutsetningene og behovene knyttet til brannsikkerhet. Klimaendringer, solceller på taket, bruk av ladere og smart teknologi stiller nye krav til bygninger. Det skjer også utvikling innen nye konstruksjonsløsninger. Treindustrien ønsker derfor å bidra til kunnskapsutvikling for gode bygg der tre er en del av løsningen, sier Finstad i en kommentar til etableringen av det nye forskningssenteret.

Nordisk forskningssamarbeid

Ifølge Finstad har også de nordiske bransjeorganisasjonene som Treindustrien i Norge er en del av, gått sammen om et felles forsknings- og utviklingsprosjekt rundt brannsikkerhet knyttet opp til økt bruk av tre i bygg.
– Her har Treindustrien i Norge påtatt oss å være sekretariat for dette nordiske forskningssamarbeidet og Treindustrien koordinerer også forsknings og – og innovasjon på dette området i Europa. Norge har lange tradisjoner og unik kunnskap knyttet til trebyggeri, dette fortrinnet vil vi legge til grunn for en samlet FoU-innsats for å møte globale trender i byggenæringen. Vi ønsker her å se på de nye mulighetene som åpenbarer seg i disse markedene. Derfor er både det nye nasjonale senter for brannsikkerhet og det nordiske samarbeidet viktig for utviklingen av byggsektoren og også for bruken av tre i bygg i årene framover, sier Finstad.