Nye hensyn til hekkende fugler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nye hensyn til hekkende fugler

Norsk PEFC Skogstandard krever hensyn til rovfugler, ugler og storfugl. Nå er det også vedtatt nye retningslinjer for hvor det ikke skal hogges i hekkesesongen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

De nye reglene sier at skogeier og entreprenør skal unngå skogsdrift i skog av spesiell betydning for fuglelivet i perioden mai, juni og juli. Skog av spesiell betydning for fuglelivet kan for eksempel være eldre, sjiktet lauvtredominert skog (hogstklasse 4 og 5).

Et notat med faglige vurderinger utarbeidet av Norges Skogeierforbund vurderer at det kan være inntil syv ganger større hekkebestand av fugler i eldre løvtredominert skog, sammenlignet med enetasjet barskog uten busksjikt. Selv om risikoen for å påvirke populasjonene negativt ved hogst i hekkesesongen er liten, kan noen tusen hekkende par påvirkes.

‐ For å redusere risikoen for negativ påvirkning vedtok PEFC Norge 5. april retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong, forteller Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge.
Ordningen trer i kraft fra 1. mai 2019 med unntak for hogster hvor det foreligger underskrevet kontrakt datert før 30. april 2019 med sertifikatholder om salg tømmer. Slike hogster kan gjennomføres som planlagt.

‐ Vi håper entreprenører vil kunne gjennomføre den hogsten de ønsker, med litt mer planlegging. Det er viktig at vi som næring tar ansvar og gjør vårt for å redusere risikoen for negativ påvirkning av fugl i en sårbar og viktig fase. Ved å unngå hogst i de tre månedene det er hekketid i de skogstypene vi vet at det er størst tetthet av hekkende typer, reduserer vi risikoen for negativ påvirkning, sier Thorsdal.

Rødlista fugler og populasjonstrender

Det er for tiden 82 hekkende arter i landet som er kategorisert som rødlistet, hvorav 14 arter hekker i skog eller har skog som del av leveområdet. Det vil si at cirka 17 prosent av de rødlista artene hekker i skog eller delvis i skog. Sju av de skoglevende artene er i kategori truet (VU, CR og EN) og sju er i kategori nær truet (NT). Av fuglene som er rødlista for tiden er det bare hønsehauk (NT) som i hovedsak hekker i enetasjet eldre barskog. Den blir det tatt hensyn til gjennom kravpunkt 22 i Norsk PEFC Skogstandard.

Bestandsvariasjoner for fugler som lever i skogen er for tiden nokså stabile. For tiden overvåkes 24 arter og i perioden 1996 til 2013 er antall fugler det samme, selv om noen arter øker litt og andre arter har noe reduksjon.

Hogst i hekkeperioden

Resultatkontrollen for skogen i Norge viser at det jevnt over hvert år hogges og forynges cirka 400 000 dekar skog gjennom flatehogst og frøtrestillingshogst. Av totalt skogareal på 120 millioner dekar vil det si at det gjennomføres flatehogst/frøtrestillingshogst på omtrent 0,33 prosent av arealet hvert år.

De siste årene viser statistikk fra SSB at det er gjennomført hogst på litt over 14 000 skog- eiendommer per år. På de fleste eiendommene er det en hogst, men på større kan det være flere. Legger en til grunn at det hogges på cirka 16 000 steder blir hver åpen hogst på cirka 25 dekar.

Hekkesesongen til fuglene er i mai, juni og juli. I den perioden inngår også ferie for de som hogger. Vurderer en at det er hogst cirka 2,5 måneder i hekkeperioden foregår det hogst i den perioden på cirka 3300 steder. Med et cirka areal på 25 dekar hogges cirka 82.500 dekar. Det er avrundet på ca. 0,1 prosent av skogarealet.

Vurdert til at det for det meste er enetasjet eldre skog i hkl 4 og 5 med 0,1 hekkende par per dekar som hogges i hekkesesongen så kan cirka 8 500 par berøres. Det vil si at cirka 3 par i gjennomsnitt kan berøres av en hogst. Av alle par som hekker i skogen utgjør det ca. 0,03 prosent.