Nye regler for utenlandske treslag
Hopp til innholdet arrow_downward

Nye regler for utenlandske treslag

Norges Skogeierforbund synes det er klokt å unngå et totalforbud mot utenlandske treslag i det norske skogbruket.

I et høringsforslag foreslår Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet at skogeiere fortsatt må søke om tillatelse til å sette ut utenlandske treslag som for eksempel sitkagran og lutzgran. Det foreslås å etablere en ansvarssone på normalt 100 meter, hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning.

– Den viktigste endringen sammenlignet med dagens forskrift er å legge et tydelig ansvar på skogeier. Skogeier skal holde kontroll med utenlandske treslag i den sonen hvor mesteparten av spredningen skjer, og ansvaret er uavhengig av når spredningen har skjedd. Dette vil tydeliggjøre skogeiers ansvar, og dermed øke innsatsen for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Selv om fortsatt legges opp til at det må søkes for å kunne bruke utenlandske treslag i skogbruket, er førsteinntrykket av forslaget positivt. Det er en riktig tilnærming at det ofte ikke er selve plantingen på bestemte arealer som er problemet, men faren for ukontrollert spredning til andre arealer, sier fagdirektør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.

Ikke forbud

I høringsdokumentene er et forbud vurdert opp mot fortsatt regulert utsetting. En av ulempene ved et forbud er at muligheten for å pålegge skogeiere å drive spredningskontroll faller bort.

– Det er positivt at direktoratene så klart avviser å innføre et forbud mot bruk av utenlandske treslag i skogbruket. I tillegg til at et forbud ikke vil gjøre det mulig å pålegge skogeierne spredningskontroll, er det pekt på at et forbud vil gi negative konsekvenser for skognæringen og negative klimavirkninger ved redusert opptak og lager av karbon, sier Bøhn

Ifølge forslaget vil det fortsatt være høy terskel for å gi nye tillatelser til utsetting i landskap med liten eller ingen påvirkning fra utenlandske treslag.

Enklere regler for juletrær

Det foreslås at man går over fra søknadsplikt til meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene. Dette vil omfatte det aller meste av juletreproduksjonen der trær blir høstet før de setter frø. Forslaget følger opp punkter i den siste skogmeldingen om å vurdere forenklinger for juletreproduksjonen. 

– Vi registrerer at direktoratene er så klare på at det ikke er behov for å videreføre dagens søknadsplikt for bruk av utenlandske treslag i juletreproduksjon, og at de derfor foreslår at det i stedet innføres en meldeplikt. Det var på høy tid, sier Bøhn.

Forslaget til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag er utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Høringsfristen er 14. januar 2022.