Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen

Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut to nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal bidra til å gjøre det enklere for kommunene og statsforvalteren å praktisere lovene.

Rundskrivene er oppdatert ut fra gjeldende praksis og inneholder samtidig noe tydeligere signaler om bl.a. praktiseringen av regler knyttet til jordvern, aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom, og om forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon.

Erstatter fire rundskriv

Rundskrivene skal gi kommunene, statsforvalteren, Kartverket og Landbruksdirektoratet viktig veiledning om behandlingen av saker etter de to lovene. De nye dokumentene  erstatter de fire rundskrivene  som gjelder konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling. samt bestemmelsene om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

Mer informasjon finnes på Landbruk- og matdepartementets nettside.