Ønsker en helhetlig tilnærming til mineralloven - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ønsker en helhetlig tilnærming til mineralloven

Norges Skogeierforbund ønsker at alle endringene som gjelder mineralloven, skal sees i sammenheng.

Mineralloven foreslås endret, og Norges Skogeierforbund har sendt inn sine innspill.

Mineralloven trådte i kraft i 2010, og ble etter noen år evaluert av et utvalg nedsatt av nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget overrakk evalueringen i desember 2018, og synliggjorde behovet for både større og mindre endringer i lovens utforming.

Som en oppfølging av evalueringen, har nærings- og fiskeridepartementet nå lagt ut endringsforslag på høring, og beskriver en ambisjon om gjøre mindre justeringer gjennom den forestående høringen, i tillegg til at det skal gjennomføres en egen NOU som tar for seg mer prinsipielle spørsmål.

Se endringene i sammenheng

Norges Skogeierforbund har i den forbindelse uttalt at det er ønskelig å se denne todelte tilnærmingen i sammenheng, ettersom evalueringsutvalget har anbefalt omfattende endringer ved mineralloven, blant annet i den grunnleggende strukturen. Etter Norges Skogeierforbund sitt syn vil en NOU som ser på loven helhetlig, bedre kunne fange opp effektene av andre mindre justeringer og se dette i sammenheng på en bedre måte enn den foreslåtte todelingen av arbeidet. Likevel er det positive endringer som nå foreslås, og Norges Skogeierforbund har gitt sine innspill på de konkrete endringsforslagene. Gå til lenkene for å få hele NSFs høringssvar og departementets forslag.