Øremerkede midler til miljøtiltak i skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog

8 millioner skal fordeles til miljøtiltak som ivaretar og videreutvikle miljøverdier gjennom den nasjonale ordningen for 2020. Skogeiere kan nå søke om støtte, og første frist er 1.august.

Skogeiere kan nå søke om støtte til miljøtiltak i skog. Landbruksdirektoratet har lansert retningslinjene for den nasjonale rammen, der 8 millioner ligger på bordet.

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Hva kan midlene brukes til?

Skogeiere kan maks få tildelt 75.000 kroner i tilskudd, og hovedandelen på 6 millioner av midlene skal ifølge Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev «forbeholdes skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår også
flerårige kontrakter om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes.»

Departementet beskriver at de resterende 2 millionene skal fordeles til formål som «friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike treslag.» Dette tilsvarende de samme føringene som for fjoråret.

Tilskuddet kan brukes til:

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

For mer informasjon om ordningen, se link til Landbruksdirektoratet og relaterte dokumenter.