Kritiske til stans i ulvejakten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kritiske til stans i ulvejakten

Tirsdag formiddag kom beskjeden om at ulvejakten utenfor ulvesonen stanses midlertidig i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo. Norges Skogeierforbund er svært overrasket over avgjørelsen.

WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. I påvente av at retten skal starte behandlingen av saken, har WWF bedt om midlertidig stans i den pågående ulvejakten utenfor ulvesonen. Tirsdag fikk de medhold i Oslo tingrett.

– Kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning. Dersom den blir stående og vi ikke får gjennomført den planlagte lisensjakten i vinter vil konfliktnivået kunne øke dramatisk, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

I september i år bestemte Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av inntil 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark (region 5) og Akershus, Østfold og Oslo (region 4). Lisensjakten har pågått siden 1. oktober og så langt er fem ulver skutt, men nå er jakten stoppet med umiddelbar virkning.

Oslo tingrett mener Klima- og miljødepartementets behandling av saken om lisensfelling har rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil, og retten mener departementet ikke har vurdert om naturmangfoldlovens vilkår om «levedyktig bestand» er oppfylt. På dette grunnlaget stanses lisensfellingen i region 4 og 5 til en rettskraftig avgjørelse foreligger.

I forarbeidene til naturmangfoldloven (Ot.prop.nr.52 (2008-2009)) ble konkludert med at det er «helt klart at dagens rovviltpolitikk kan hjemles i den nye loven». Den gang var dessuten bestandsmålet lavere enn i dag og den skandinaviske bestanden var også mindre.

– Det er svært overaskende at Oslo tingrett her har gjort en vurdering av oppfyllelsen av bevaringsmålet i naturmangfoldloven som går på tvers av lovforarbeidene, tilrådning fra fagmyndigheten Miljødirektoratet og ansvarlig myndighet Klima- og miljødepartementet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Hensynet til bevaring av en levedyktig bestand er grundig vurdert i Stortingsmelding om ulv som ble vedtatt i 2016. Den konkluderer med at dagens bestandsmål sikrer at vi, i samarbeid med Sverige, legger til rette for ulvens overlevelse i Skandinavia.

Også Miljødirektoratets faglige vurdering av årets lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen er at den kvoten som er vedtatt i region 4 og 5, ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter endt lisensfelling.

– Staten må så raskt som mulig anke saken slik at man kan få satt kjennelsen til side og gjennomført ulveforvaltningen slik den er vedtatt av Stortinget, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norskog, USS (Utmarkskommunenes Sammenslutning) og NJFF har gått inn som partshjelp til staten i saken.