Reagerer på at staten kjøper skog fra staten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Reagerer på at staten kjøper skog fra staten

Gudmund Nordtun i Glommen Skog reagerer på at Opplysningsvesenets fond i flere tilfeller har kjøpt skogeiendommer som Statskog har solgt. – Er det prinsipielt riktig at en annen statlig aktør skal overby og fortrenger lokale […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Den siste tiden har vi registrert at Opplysningsvesenets fond (Ovf) i flere tilfeller har gått inn og overbudt lokale skogeiere, for å kjøpe opp skog. Særlig reagere vi på at Ovf går inn i konkurranse om teiger der det ligger til rette for at lokale kjøpere kunne styrket sitt næringsgrunnlag. Gjennom en slik praksis har vi ikke én men to statlige skogaktører som operer i konkurranse med skogeierne her i landet, sier Nordtun. Han er administrerende direktør i Glommen Skog.

Opplysningsvesenets fond er kort fortalt et fond som forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke, blant annet prestegårder og jord- og skogarealer tilknyttet disse. Ovf er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kulturdepartementet. (Se mer om OVF i faktaboks til høyre).

– Jeg mener det er en viktig prinsipiell diskusjon om det er riktig av staten gjennom Ovf å fortrenge lokale, private skogeiere når Statskog selger skogområder, sier Nordtun. Han forteller at han også har fått flere negative reaksjoner fra andelseiere i Glommen Skog, som reagerer på denne praksisen.

– Glommen Skog slåss for en sterk eiendomsrett basert på et spredt, lokalt eierskap, slik vi har i de norske skogene i dag. Lokalt eierskap trygger bosetting og næringslivet i distriktene, mens vi ser at statlig eierskap og forvaltning stort sett gir lite direkte tilbakeføring til lokalmiljøpet. Nedsalget av skog fra Statskog viser også at det private familiebaserte eierskapet av skog i Norge er konkurransedyktig. Tørken og de dårlige avlingene fra jordbruket i år, viser også med all tydelighet at det er viktig for norske bønder, som gjerne også er skogeiere, å ha flere bein å stå på, poengterer Nordtun.

– Et annet prinsipp jeg også opplever som paradoksalt i denne saken, er at Stortinget har satt et mål om at 10 % av de norske skogene i framtiden skal vernes – først og fremst gjennom frivillig vern. I Glommen Skog støtter vi prinsippet om at mest mulig frivillig vern skal tas på statens arealer. Men vi opplever et paradoks når staten samtidig snur seg rundt og reinvesterer i ny skog etter verning. Gjennom ordningen med frivillig vern opprettholdes eiendomsretten til de arealene som vernes. Når staten deretter kompenserer de båndlagte arealene gjennom å kjøpe opp ny skog, øker de i realiteten sin eierandel i de norske skogene. Det ønsker ikke vi i Glommen, slår Nordtun fast.

Han stiller også spørsmål ved om det å øke det statlige eierskapet gjennom å fortrenge private skogeiere faktisk er tråd med de føringene Stortinget har gitt rundt statens eierskap av skog i Norge.

– Det er Stortinget som har pålagt Statskog å selge ut deler av den skogen de ervervet fra Borregaards skoger. Da staten i sin tid kjøpte disse skogene fra Borregaard, var det ikke for å fortrenge norske skogeiere, men for å sikre at skogene ikke ble kjøpt opp av store private utenlandske eierinteresser. Når Stortinget for noen år siden vedtok at deler av disse skogene igjen skulle selges ut av Statskog, var hovedformålet å bidra til å styrke livsgrunnlaget for norske lokale skogeiere, påpeker Nordtun.

– Vi registrerer at prisen på skogeiendommer har gått betydelig opp de siste årene. Mye av dette skyldes nok primært at optimismen nå er stor og at mange har stor tro på at det grønne skiftet vil gi et løft i skognæringen, men OVF gir også et bidrag til prisstigningen gjennom å være svært aktive i budrundene på skogteiger til salgs, sier Nordtun. Han mener derfor det er på høy tid at staten gjennomfører en åpen strategisk diskusjon om hvorvidt det er riktig og ønskelig at Opplysningsvesenets fond skal være en aktør i å overby lokale skogeiere for å kjøpe skoger som Statskog har lagt ut for salg.

 

Opplysningsvesenets fond – logo.

 

Gudmund Nordtun fremmet opprinnelig sin kritikk mot Opplysningsvesenets fond gjennom en kronikk på Glommen Skog sin hjemmeside.

Skog.no har forespurt administrerende direktør Ole-Wilhelm Meyer i OVF om en kommentar til Nordtuns påstander i denne kronikken. Siden Meyer nå er på ferie, har vi fått følgende svar via e-post fra Fredrik Lindemann, skogsjef i Opplysningsvesenets fond:

«Opplysningsvesenets fond (Ovf) har som overordnet mål å være en langsiktig skogeier. De siste 10-15 årene har Ovf solgt rundt 100.000 daa skog og utmark. Videre er det blitt fredet betydelige skog- og utmarksarealer på fondets eiendommer. Dette er en prosess som fortsatt pågår.

Ovf har som erstatning for skogsalg og vern kjøpt/fått makeskiftet med Miljødirektoratet 40-50.000 daa skog og utmark. Dette viser at Ovfs andel av skog i Norge gradvis er blitt redusert, ikke øker som Nordtun i Glommen Skog SA hevder. Årsaken til at Ovf makeskifter skog med Miljødirektoratet er ikke å øke det produktive drivbare skogarealet men å erverve skog som erstatning for fredet skog».