Regjeringen overser skogbruket i klimakampen
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen overser skogbruket i klimakampen

Skogeierforbundet mener de samlede kuttene er store og svekker både verdiskaping og bruk av skogen i klimakampen.

Regjeringen Solberg reduserte gjennom årets jordbruksoppgjør midlene til skogbruksformål over Landbrukets utviklingsfond, LUF, med 36 millioner kroner i 2022. I sitt forslag til statsbudsjett foreslår de et ytterligere kutt på 9 millioner kroner.

– Dersom regjeringen mente alvor med sine ord om satsing på skogbruk – ikke minst på klimatiltakene i skog, jamfør regjeringens Klimaplan 2021-2030, burde de i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i det minste økt bevilgningen til skogbruksformål med 36 millioner kroner for å opprettholde årets bevilgning totalt sett, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Vil redusere opptaket av klimagasser

Med et kutt i bevilgningene til skogbruksformål på totalt 45 millioner kroner, vil det få konsekvenser for de langsiktige investeringene i skogbruket. Det gjelder ikke minst skogkulturtiltak som er trukket fram som viktige tiltak i regjeringens klimaplan. Regjeringen innrømmer da også i sitt budsjett at redusert bevilgning til skogtiltak som skogplanting og ungskogpleie vil være negativt for CO2-opptaket.

Klimaplan 2021-2030 viser at det er stort potensiale for å øke CO2-opptaket gjennom eksisterende klimatiltak i skogbruket, ungskogpleie og råtebekjempelse. Totalt ble det beregnet at dette kan gi et årlig økt opptak i 2100 på 4,8-6,6 millioner tonn CO2.

– For å kunne realisere dette potensialet er det behov for å økt satsing, ikke budsjettkutt. I tillegg til å kompensere for redusert bevilgning til skog over jordbruksavtalen, burde bevilgningen til Skog-, klima- og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett derfor blitt økt med minst 50 millioner kroner. Dette hadde gitt mulighet for økt satsing både på de eksisterende klimatiltakene i skog og på ungskogpleie og råtebekjempelse. Dette er tiltak som ligger inne i regjeringens egen klimaplan, understreker Skorge.

Vi må bruke skogen aktivt

Regjeringen vil videreføre bevilgningen til skogvern med 435 millioner kroner.

– Det er symptomatisk at regjeringen legger opp til å bruke mer penger på vern, enn aktivt å investere i den framtidige skogressursen. En ressurs som åpenbart er viktig for å skape framtidas grønne arbeidsplasser, avslutter Skorge.