Samarbeid mellom de nordiske landene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Samarbeid mellom de nordiske landene

Skogeierorganisasjonene i Norden holdt sitt årlige rådsmøte i Fyresdal.
Her er deltakerne på tur i Fyresdal for å se på hogst i bratt terreng.

Nordens Skogsägarorganisationers Förbund (NSF) ble etablert i 1947, og Norge har hatt formannskapet i NSF det siste året.

Hovedformålet med NSF er å fremme og ivareta familieskogbrukets interesser i Norden og i EU. Faste deltakere på møtet er styreledere, nestledere, daglig leder og næringspolitisk ansvarlig i organisasjonene.

NSF har i mange år hatt en egen representant i Brussel for å følge med på EUs skogpolitikk. Vår Brussel-representant heter Meri Siljama, og på møtet gikk Meri gjennom status for en rekke sentrale saker, som LULUCF, EUs Bioøkonomistrategi og EUs skogstrategi. På grunn av den store arbeidsmengden er det planer om at NSF også skal ansette en trainee. Samarbeidet med den europeiske organisasjonen for familieskogbruket, CEPF, var også oppe til debatt. Meri Siljama er for tiden lånt ut til CEPF, der hun fungerer som generalsekretær, inntil CEPFs generalsekretær er tilbake fra fødselspermisjon.

En viktig del av møtet ble viet de nordiske skogers rolle i klimasammenheng. Hvor mye skogressurser har vi tilgang til, og hva kan ressursene bety i overgangen til lavutslippsamfunnet? Erno Järvinen og Thomas Husum ga et godt innblikk i dette temaet, som den nordiske statistikk-gruppen hadde utarbeidet.

Den nordiske næringspolitiske gruppen ved Ellen Alfsen presenterte argumenter rundt bruk av tre, og det var også oppdatering på den skogpolitiske situasjonen i de enkelte land.

På dag to av møtet var det en ekskursjonen ut i skogen. I år var temaet drift i bratt terreng. På grunn av mye regn regn og mulighet for rasfare, kunne vi ikke besøke de bratteste områdene, men deltakerne fikk likevel et grundig innblikk i arbeidet. AT Skog sto for ekskursjonen.

Sverige overtar nå formannskapet i NSF.