Samlet om strategi for produksjonsforskning i skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Samlet om strategi for produksjonsforskning i skogbruket

Forskningsbasert forvaltning er grunnsteinen i skogbruket, og nå skal en felles strategi for produksjonsforskning vise retning for skognæringen.

Skogeierorganisasjonene NORSKOG og Norges Skogeierforbund med sine skogsamvirker har gjennom lengre tids arbeid fått på plass en egen strategi for produksjonsforskning i skogbruket. Dette er gjennomført med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. Skognæringen har lenge ønsket seg en økt satsing på produksjonsforskning, og har nå fått på plass et omforent strategisk dokument som skal vise retningen og løfte fram prioriterte temaer.

Under arbeidet med strategien er det blant annet sett på kunnskapsgrunnlaget for å sikre et tilfredsstillende datagrunnlag for produksjonsforskning, og forsøkt å konkretisere den videre satsingen. I arbeidet har Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) bidratt med blant annet å se nærmere muligheter og begrensninger ved eksisterende forsøksfelt, og hva som skal til for å dekke opp kunnskapshull.

Resultatene fra arbeidet viser at det er stort behov for å satse på den grunnleggende forskningen, ettersom det har skjedd store endringer innen skogbruket de siste 50 årene. Innhenting av data, klima, økt nitrogendeposisjon, bruk av foredlet plantemateriale og skogbehandlingsmetoder er blant faktorer som har og kommer til å påvirke skogproduksjonen framover. Finansiering for å dekke dette behovet er også svært viktig å sikre.

Målet med strategien er å sikre et bærekraftig skogbruk gjennom forskningsbasert forvaltning og dokumentet tar for seg følgende strategiske fokusområder:

  • Etablere nye langsiktige feltforsøk
  • Oppdatere modeller for produksjon
  • Videreutvikle eksisterende langsiktige feltforsøk

Strategien peker på prioriterte områder som næringen anser som svært viktig å få mer kunnskap om, blant annet som følge av de endrede faktorene som har skjedd i skogbruket. Blant annet dekker dette bestandstetthet, biologisk og øknomisk risiko ved foryngelseshogst og vekst i ulik sjiktet skog.

Fullstendig prosjektrapport og strategi finner du på Skogbrukets Verdiskapingsfond sine nettsider i linken på høyre side.