Skal lage oversikt over naturskogen i Norge  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skal lage oversikt over naturskogen i Norge 

Torsdag kveld ble det kjent at Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere et offentlig tilgjengelig kart over naturskog. Skogeierforbundet er positive til at kunnskap om naturskog skal sammenstilles.

– Den eldste skogen er viktig for naturmangfoldet. Kartet som skal utarbeides i løpet av året, vil være et positivt bidrag for å finne fram til gammel skog med stort artsmangfold. De nye kartene vil være en viktig kunnskapskilde for frivillig vern av skog, sier Hans Asbjørn Sørlie, direktør for skogbruk og miljø i Norges Skogeierforbund. 

Gjennom frivillig vern har skogbruket tilbudt vern av store områder av skog som er verdifull for sjeldne og truede arter som lever i skogen. Til sammen er 5,3 prosent av skogen vernet. Vi har i dag mer enn 600 områder på mer enn 1 million dekar som er tilbudt frivillig vern.  De senere årene har imidlertid mange områder med naturskog blitt avslått grunnet manglende bevilgning.  

– Det er i første rekke eksisterende kartdata som Klima- og miljødepartementet nå har bestilt en sammenstilling av. Dette bør kunne gjøres relativt raskt og til en lav kostnad. Det er bra fordi minimumsfaktoren for å ivareta naturskog over lang tid har vært bevilgninger til frivillig vern, sier han. 

Stortinget har vedtatt at vi skal verne ti prosent av den norske skogen. Hva som skal vernes, er det miljømyndighetene og politikerne som bestemmer. Skogbrukets oppgave, gjennom ordningen med frivillig vern er å tilby arealer i tråd med det myndighetene etterspør. Miljømyndighetene har de siste årene prioritert skogarealer i lavereliggende og næringsrike områder med rikt artsmangfold. Det er imidlertid ikke her vi finner mest av den eldste naturskogen.  

– For å hente ut verdien av et nytt kartgrunnlag, er det avgjørende at myndighetene også prioriterer den gamle naturskogen for vern og sikrer tilstrekkelig bevilgning, sier Sørlie. 

Kartdataene som nå skal sammenstilles vil i stor grad måtte komme fra skogbrukets kartlegging av skogressursene og andre kartdata som eies av Landbruksdirektoratet og administreres av NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

– Det er derfor helt avgjørende at Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet samarbeider tett om utvikling av det nye kartet. Hvor kartet skal publiseres, må velges ut ifra hva som sikrer den beste kvaliteten, avslutter han.