Skattefritak må også gjelde sameier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skattefritak må også gjelde sameier

Riksskattenemdna har vedatt at sameier skal skatte av erstatninger ved frivililg vern. Dette undergraver frivillig vern-ordningen, mener Norges Skogeierforbund. Skogeierforbundet ber Klima- og miljødepartementet endre lovverket, slik at også sameier omfattes av skattefritaket. 

I brevet til Klima- og miljødepartementet skriver Norges Skogeierforbund følgende:

«Rikskattenemdas vedtak innebærer at utbetaling av erstatninger til skogeiere i deltakerliknete selskaper (sameier) nå blir skattepliktige. I Norge er det ca. 128.000 skogeiendommer. Av disse er ca. 13.000 sameier med til sammen ca. 40.000 skogeiere som ikke lengre vil få skattefritak for erstatninger ved vern av skog. Dette er opplagt i strid med intensjonen med endringen av skatteloven i 2006, selv om det tydeligvis juridisk er mulig å tolke loven på en annen måte.

Riksskattenemdas vedtak vil gjøre frivillig skogvern i sameier mindre interessant økonomisk. I tillegg vil forskjellsbehandlingen i forhold til andre skogeiere oppfattes som urettferdig og bidra til enda mindre vilje til å verne skog frivillig. En må derfor regne med at det vil komme til å bli svært vanskelig å få sameier til å tilby frivillig vern av skog i tida framover.

Sameier utgjør omtrent 10 prosent av antallet skogeiendommer i Norge. I areal utgjør de noe mer, og vi ser at de i gjennomsnitt har mer verneverdig skog enn andre skog-eiendommer. Disse arealene vil det nå pga. endret skattleggingspraksis bli vanskelig å få med på frivillig vern. Det er i den forbindelse grunn til å peke på at det normalt står mange skogeiere bak et tilbud om frivillig vern av et område. Ofte vil det være sameier blant disse. Hvis disse ikke blir med, vil viktige arealer ikke bli med samtidig som det blir det svært vanskelig å oppnå en god arrondering av verneområdene.

Konklusjon:
Riksskattenemdas vedtak er i strid med den politiske intensjonen med skattelovens bestemmelse om skattefritak for erstatninger ved skogvern, og vil undergrave hele ordningen med frivillig vern av skog.

Norges Skogeierforbund vil derfor be om det blir ryddet opp i dette gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2017.»

Lenke til brevet finner du øverst til høyre på siden.