- Skog er avgjørende i klimakampen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Skog er avgjørende i klimakampen

Det at skogen er et avgjørende verktøy i møte med klimautfordringene er en rammebetingelse jeg mener alle må forholde seg til. Vi må sikre skogen gjennom ansvarlig bruk og en bærekraftig forvaltning, sa næringsminister Torbjørn […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

‐ Det at skogen er et avgjørende verktøy i møte med klimautfordringene er en rammebetingelse jeg mener alle må forholde seg til. Vi må sikre skogen gjennom ansvarlig bruk og en bærekraftig forvaltning, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på dagens Tømmer & Marked-konferanse.

Ansvarlig bruk av naturressursene

– Jeg vet at mange mener svaret på klimautfordringene er å sette en osteklokke rundt alt vi har av naturressurser og la dem stå urørt. Det er ikke mitt perspektiv. Jeg mener vi i Norge har vist dette gjennom historien både med vår forvaltning av fisk, skog og andre naturressurser.

‐ Jeg mener at det viktigste vi kan lære fra oss i internasjonale møter, er at den beste måten å møte klimautfordringene og andre miljøutfordringer på, er nettopp gjennom en ansvarlig bruk av naturressursene og en bærekraftig forvaltning. Dette er gunstig både for næringsutviklingen, for klima og miljø og for samfunnet forøvrig, slo Røe Isaksen fast i sitt innlegg.

Økende etterspørsel etter trefiber

Også Røe Isaksen, som Göran Petterson før ham, pekte på at det vil bli en økende etterspørsel etter trefiber og andre klimavennlige materialer fra tømmerstokken til nye produkter som kan erstatte både plast og andre fossilbaserte produkter.

Næringsministeren ble før han entret talerstolen på Sundvolden hotell utfordret til å si hvordan han kan bidra til å gjøre næringskjeden skog- og tre mer lønnsom og konkurransedyktig framover.

– Mitt hovedfokus som statsråd er å ivareta gode rammebetingelser for privat verdiskaping og norske arbeidsplasser. Det gjør vi blant annet gjennom å holde utgiftsveksten nede, så kostnadene ikke løper løpsk, samt gjennom et fornuftig skatteregime. Dessuten krever en framtidig næringsutvikling at vi sikrer norske bedrifter evne til omstilling, ny teknologi og tilgang på god kompetanse. Begge deler gjør vi, helt uavhengig av næringer og bransjer, gjennom å satse mye på næringsrettet forskning, som skal øke innovasjonsevnen og kunnskapen til gode for hele det norske næringslivet, sa Røe Isaksen, og pekte blant annet på satsingen på lærlingeordningen i den videregående skolen.

Følger opp Skog22

Når det gjelder verdikjeden rundt skogen, mente han at regjeringen allerede gjør mye gjennom en økt satsing på skogsbilveier og annen infrastruktur, samt at de nå jobber aktivt med å følge opp mange av tiltakene som ble beskrevet i utredningen Skog22.

– Her har vi flere utredninger på gang, blant en rapport om forskning og utvikling i skognæringen, som vi gleder oss til å kunne presentere for dere, sa han, dog uten å gå i detalj på hvilke tiltak det legges opp til gjennom rapporten. – På det området skal vi samarbeide og ha tett dialog med næringen før vi konkluderer, slo han fast.

Et mer tilgjengelig virkemiddelapparat

Røe Isaksen var ellers opptatt av å peke på de muligheter som ligger i ulike statlige støtteordninger – det statsråden kaller «virkemiddelapparatet» for å drive både forskning og næringsutvikling. Blant de institusjonene han tenker på her er Innovasjon Norge, Enova, Siva og en rekke andre, som har ulike støtteordninger for ulike formål.

– Da jeg ble næringsminister etterspurte jeg en oversikt over alle de ulike virkemidlene man kan søke på dag. Vi sluttet å telle på rundt 150 og faktum er at ingen helt har oversikten over alle ordningene, slo han fast. Derfor jobber vi nå med en gjennomgang av alle disse, der målet er å gjøre det lettere for virksomhetene å finne aktuelle ordninger som kan passe dem og deres prosjekter, samt å kanskje få ned antallet og gjøre det mer oversiktlig og mindre byråkratisk. Dette arbeidet skal vi ha gjort innen 2020. Her forvaltes det store penger til ulike former for næringsutvikling som, om vi får tilgjengeliggjort dem bedre, også kan bli et enda viktig verktøy også for den framtidige skognæringen, sa Røe Isaksen.

Skape grønne verdier for framtiden

– Skognæringen er viktig for arbeidsplasser, bosetting, klima og norsk økonomi. Vi må fortsette å satse på utvikling og å skape grønne verdier både i og fra skogen. Jeg mener kombinasjonen av forskning, utvikling og høyteknologiske produksjonsbedrifter, samt et virkemiddelapparat som er i stand til å gi det ekstra dyttet, særlig i en etablerings- og tidlig vekstfase, er den rette veien framover også for skognæringa, avsluttet næringsministeren sitt foredrag.

Torbjørn Røe Isaksen var i tydelige skogsomgivelser da han talte på Sundvolden hotell i dag. Foto: Roar Ree Kirkevold.