Skogbruket opp i spørretimen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruket opp i spørretimen

I Stortingets spørretima denne uken tok Sigbjørn Gjelsvik (Sp) opp om regjeringen deler EU-kommisjonens syn på at investeringer i skognæringen ikke vil være bærekraftig.

Gjelsvik viste til at hele tenkningen bak forslaget er at en skal vri investeringene vekk fra de områdene som ikke blir regnet som bærekraftig, i dette tilfellet viktige deler av skogbruksnæringen.

‐ Skal vi klare å møte utfordringene for framtiden, må vi gjøre det motsatte. Vi må investere mer i norsk skogbruk og treforedling, lytte mindre til EU, lytte mer til fornuftig, praktisk politikk i Norge og sørge for en kraftfull satsing, sa Gjelsvik.

Behov for justeringer

Finansminister Jan Tore Sanner svarte at det er behov for å justere enkelte av de foreslåtte kriteriene i regelverket. Det finnes allerede felles europeiske standarder for bærekraftig skogbruk. Etter regjeringens vurdering bør kriteriene for skogbruk i klassifiseringssystemet i så stor grad som mulig utformes i samsvar med eksisterende standarder, noe også flere andre land, bl.a. Sverige og Finland, har pekt på.

‐ Regjeringen følger prosessen i EU tett. Vi legger stor vekt på å gi faglige innspill til Kommisjonens arbeid. Det er viktige bidrag for å ivareta norske interesser, sa Sanner.

Kriteriene må baseres på vitenskap

Finansministeren understreket at klassifiseringssystemet ikke er en liste over hvilke aktiviteter private investorer kan investere i. Det vil fortsatt være opp til den enkelte investor eller lånegiver å vurdere hvilke aktiviteter de vil gå inn i.

Sanner sa også at regjeringen er også opptatt av at kriteriene skal være basert på vitenskap, og at de ikke skal gi uforholdsmessige byrder for brukerne.

Viktig med samarbeid

‐ Det er svært viktig at regjeringen følger opp saken, og samarbeider tett med våre nordiske naboer og andre skogland i Europa om denne saken for å endre forslaget. Det bekymringsfulle med forslaget er at alle som er opptatt av bærekraft, i framtiden vil se til dette regelverket for å finne ut av om en aktivitet er bærekraftig eller ikke. Da må bærekraftig aktivitet faktisk falle innenfor regelverket. De kriteriene som nå er foreslått, vil medføre at gode klimatiltak og bærekraftig virksomhet faller utenfor bærekraftsdefinisjonen, sier Ellen Alfsen i Norges Skogeierforbund.

Skogeierforbundet har fulgt saken tett, og gitt innspill både til regjeringen og til EU-kommisjonen. Mer informasjon om forslaget finner du i saken om bærekraftig finans og i de andre lenkene på denne siden.

Vår europeiske orgnanisasjon for familieskogbruket, CEPF, har prioritert saken høyt, og mye informasjon kan finnes på CEPFs nettsider.