Skogeierforbundet på høring i Finanskomiteen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet på høring i Finanskomiteen

Tømmerkonto eller gjennomsnittsligning, skattefritak for erstatninger ved frivillig vern for sameier, formuesskatt og biodrivstoff var noen av temaene Skogeierforbundet tok opp på høring med finanskomiteen i dag.

Dersom regjeringen ønsker å endre skattesystemet for skogbruket, bør det innføres flat skatt. Det vil virke avvirkningsfremmende og føre til en betydelig forenkling for alle. En samlet skognæring har i SKOG22-rapporten bedt om flat kapitalskatt på skoginntekt, skriver Norges Skogeierforbund i sitt notat.

Hvis det ikke er aktuelt med flat skatt, går Norges Skogeierforbund inn for å videreføre ordningen med gjennomsnittsligning. Gjennomsnittsligning er en ligningsform vi har hatt i mange ti-år, den er godt innarbeidet og oppleves ikke av næringen som spesielt komplisert.

Dersom Stortinget skulle ønske å gå inn for regjeringens forslag om tømmerkonto, bør det gjøres grep som kompenserer for den muligheten som skogeiere mister ved at oppstarts- og avbruddsligningen faller bort. Dette kan gjøres ved å innføre en ordning med startavskrivning på 10 prosent av kostpris for ny skogeier. Dette vil virke avvirkingsfremmende og bidra til at ny skogeier forbedrer sin likviditet i starten av eierperioden. Likviditetsforbedringen vil også øke evnen til å investere i utvikling av eiendommen, mener Skogeierforbundet.

I forslaget til statsbudsjett rydder regjeringen opp slik at også skogeiere i sameier sikres skattefritak ved frivillig vern av skog. Dette er en sak som Norges Skogeierforbund har tatt opp med Klima- og miljødepartementet, og vi er godt fornøyd med at regjeringen følger opp vårt intitativ. Dessverre har ikke regjeringen foreslått at endringen skal ha tilbakevirkende kraft. Norges Skogeierforbund  oppforder Stortinget til å gi reglene tilbakevirkende kraft fra og med inntektsåret 2012. Det vil sikre rettferdig behandling for de sameier som allerede har bidratt med omårder til frivillig vern.

Skogeierforbundet peker på at det er store muligheter for økt verdiskapning i Norge i tilknytning til bioøkonomien. Norsk trevirke kan bidra til økt bruk av fornybart karbon i materialer, kjemikalier og energibærere. Forslaget til statsbudsjett inneholder ikke en klar og tydelig satsing på disse mulighetene.

Notatet omhandler også forslag om å etablere et bruprogram for fylkesveger, satsingen på biodrivstoff, utviklingsfondet for skogbruket, Treprogrammet, startavskrivninger for maskiner (saldogruppe D) og formuesskatt.