Skogeierforbundets næringspolitiske program - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundets næringspolitiske program

Gjennom «Skogpolitikk for verdiskaping og klima» legger Norges Skogeierforbund fram sitt syn på hva som bør være målene for norsk skogpolitikk og hvilke tiltak som er avgjørende for å kunne realisere disse målene.

Verden står overfor et skift fra en fossil-drevet økonomi til en
bioøkonomi. Dette representerer store muligheter for skognæringen og det norske samfunnet. Skal disse mulighetene realiseres, krever det både at skognæringen selv er innovativ og at myndighetene fører en aktiv politikk og skaper de rammebetingelser som er nødvendige. Økt lønnsomhet for skogeier er avgjørende.

I tillegg til verdikjeden fra frø til ferdig skogprodukt, er Norges Skogeierforbund opptatt av å være en forsvarer av grunneierretten. Delvis er dette knyttet til skogeierens mulighet for å utnytte skogressursene og dermed en del av skogpolitikken. Dette næringspolitiske programmet omfatter også Skogeierforbundets syn på grunneiers rett til annen utnyttelse av sine utmarksarealer og spørsmål knyttet til erstatning ved rådighetsinnskrenkninger.

«Skogpolitikk for verdiskaping og klima» er rettet mot nasjonal politikk. For norske skogeiere og for skognæringen er det imidlertid også av avgjørende betydning hva som skjer internasjonalt. Spesielt vil de internasjonale klimaforhandlingene og EUs politikk være viktig.

SKOG22-rapporten beskriver en nasjonal strategi for skog- og trenæringen, og ble overlevert regjeringen i januar 2015. Rapporten vil, sammen med dette dokumentet, være det viktigste grunnlagsdokumentet for Skogeierforbundets arbeid og prioriteringer framover.