Skogen er en del av løsningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogen er en del av løsningen

– Vi skal ha et intensivert og styrka skogbruk i Norge, sa mat- og landbruksminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets digitale Skog & Tre.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Har vi en naturkrise i Norge, og er skogbruket en del av problemet eller løsningen?
Det var tema under årets Skog & Tre konferanse som ble gjennomført som et digitalt webinar. Arrangørene Norges Skogeierforbund og Det Norske Skogselskap hadde truffet godt med valg av tema, med 500 påmeldte deltagere.

Ministeren åpnet

– Vi må satse på å bruke skogen og høste av denne ressursen som en del av det grønne skiftet. Konsekvensene av den globale oppvarmingen vil være mye skadeligere for det biologiske mangfoldet, om vi velger bort denne ressursen, sa mat- og landbruksminister Olaug Bollestad som åpnet webinaret.

Hun var svært opptatt av å omtale skogbruket i Norge som en del av løsningen på klima- og naturkrisen. Bollestad mener det er fullt mulig med et aktivt skogbruk som tar hensyn til det biologiske mangfoldet på en god måte.

– Vi skal verne viktige områder, men det er viktig for oss at vernet gjennomføres på en sånn måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen. Det biologiske mangfoldet og det aktive skogbruket skal og kan gå som hånd i hanske, sa Bollestad.

Aktiviteten skal økes

Hun understreket at aktiviteten i skogen skal økes, og at skogbruket skal bidra i klimakampen.

– Norsk skognæring har gode tradisjoner for å drive i tråd med det biologiske mangfoldet sine behov. Premissene naturen gir oss skal fortsatt være førende, sa Bollestad som også sa at hun ønsker å fortsette det gode samarbeidet og den gode dialogen hun har opprettet med skognæringen.

Bollestad ble etterfulgt av Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef ved NINA, som redegjorde for noen av funnene i hovedrapporten fra naturpanelet, og hva den betyr for norsk skogbruk.

Konklusjonene fra rapporten er dystre. Utviklingen har gått fort de siste årene, og dersom vi ser tilbake til 1980 ser vi at vi mennesker legger beslag på dobbelt så mye av jordas ressurser som vi gjorde den gang.

Teien pekte på at det er mye vi ikke vet om skogens karbonsyklus og lagring av CO2 i jordsmonnet.

– Skogens rolle i klimasystemet er mer komplekst enn vi mange ganger fremstiller det som. Skogsdrift medfører karbonlekkasje, men samtidig vet vi at klimakriser kan skade skogen slik at den heller ikke er et konstant karbonlager, sa Teien.

Hun påpekte også at det er et stort behov for mer kunnskap både om tilstanden i skogen og trua arter.

Satse på nye treslag

Gunnhild Søgaard, avdelingsleder for skog og klima ved NIBIO, sa at vi har behov for mer skog i møte med klimakrisen.

– Vi må redusere avskogingen og sørge for påskoging. Historisk sett ser vi at det er de gode bonitetene som primært avskoges i forbindelse med omlegging til beite eller som følge av utbygging.

Søgaard var klar på at vi må bruke skogen for å løse klimautfordringene, men at det er avgjørende at produktene som kommer fra skogen brukes som en substitusjon for produkter fra fossile karbon, og ikke fører til økt forbruk.

Hun kom også med en klar anbefaling til skogeiere om at det kanskje ikke bare er lurt å satse ensidig på gran.

– Diversitet i treslag kan være gunstig både for klima og naturmangfold, sa Søgaard.