Skog er godt plassert i Hurdalsplattformen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skog er godt plassert i Hurdalsplattformen

Den nye regjeringen legger for dagen en offensiv skogpolitikk i sin regjeringsplattform. Det lover godt for et grønt skifte og en aktiv klimapolitikk der skogen er en viktig del av løsningen.

Den rødgrønne regjeringen understreker at en mer offensiv politikk for skogindustrien er en god nærings-, distrikts- og klimapolitikk og at skog er en konkret og billig klimaløsning.

– Det gir grunnlag for økt satsing på investeringer i skogressursene og aktiv bruk av skogen, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Øke investeringene i skogen

Regjeringen vil bl.a. øke investeringene i skogen ved å bruke mer budsjettmidler til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak

– Det står i kontrast til gårdagens statsbudsjett der det ble kuttet kraftig nettopp til slike tiltak, sier Skorge.

Foredlingen av tømmer i Norge har gått kraftig ned det siste tiåret. Regjeringsplattformen adresserer en sterk ambisjon om å øke den industrielle videreforedlinga av skog i Norge. Dette skal gjøres bl.a gjennom gode ordninger for å sikre industrien risikovillig kapital og en energipolitikk som prioriterer fastlandsindustrien. Dette er viktig for å sikre økt verdiskaping og framtidas arbeidsplasser i skogbruket og skogindustrien.

Vern av skog

Når det gjelde vern av skog, så understrekes det i plattformen at det skal ligge vitenskapelig baserte kriterier til grunn. Prinsippet om at vern av skog skal gjennomføres som frivillig vern, videreføres. Skogvernet skal skje på en måte som får minst mulige konsekvenser for hogsten av skog og skognæringas muligheter for å bidra til det grønne skiftet.

Rovdyr

Rovdyrpolitikken er tydelig klarert ut i plattformen. Det er viktig at det nå legges opp til en mer forutsigbar rovviltpolitikk der de vedtatte bestandsmålene faktisk skal følges opp. Det er viktig for å styrke tillitten til rovviltforvaltningen, som lenge har vært tynnslitt, sier Per Skorge.

Utdrag fra plattformens punkter om skog:

Regjeringa vil:

• Auke tilskotet til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å auke CO2-opptaket og sikre ressursgrunnlaget for industrien.

• Bruke offentlege innkjøp, blant anna gjennom Statsbygg, for å styrkje etterspurnaden etter produkt basert på norsk skog.

• Auke den industrielle vidareforedlinga av skog i Noreg, blant anna ved å sikre meir kapital til vidare utvikling av skogindustrien.

• Leggje til rette for at det blir bygd anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale frå bygg, som sikrar at materialet kan brukast til nye industriprodukt for å auke sysselsettinga og verdiskapinga.

• Sikre gode ordningar for industrielle lån, tilskot og risikoavlasting innanfor bioøkonomi.

• Auke satsinga på skogsbilvegnettet for å tilpasse det til endra klimatilhøve og moderne tømmertransport.

• Lage ein eigen transportstrategi som bidreg til meir industriell vidareforedling av skog i Noreg og reduserte klimagassutslepp.

• Etablere eit program for godt klimaskogbruk i samarbeid mellom staten, skognæringa og andre berørte næringar.

• Stoppe utsalet av Statskog sine eigedomar.

• Bruke Statskog som eit verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eigedomar.

• Gjennomføre skogvernet på ein måte som får minst mogleg konsekvensar for avverkinga og skognæringa sine moglegheiter til å bidra i det grøne skiftet