Skogen er naturens lunger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogen er naturens lunger

– Akkurat som lungene i kroppen renser luften og unngår forsuring i kroppen, fungerer skogen som naturens lunger. Derfor må den forvaltes på en bærekraftig måte som balanserer næring, klima og miljø, sa landbruksminister Olaug […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Landets fortsatt nokså ferske landbruks- og matminister, trakk veksler på sin fortid som anestesisykepleier da hun holdt sin åpningstale under dagens Skog og Tre-konferanse på Gardermoen.

Renser luften og binder karbon

– Jeg har vært med å bygge opp en hjerteavdeling, og da hadde vi også sterkt fokus på lungene, for de er faktisk like viktige som hjertet for at menneskekroppen skal fungere. Tilsvarende ser jeg på skogen som naturens lunger. Den renser luften og binder karbon. Derfor er jeg svært opptatt av en bærekraftig skogforvaltning som greier å kombinere skog- og trenæringens behov med klima- og miljøaspektet, sa Bollestad.

For å kunne drive en slik bærekraftig forvaltning la Bollestad stor vekt på at forvaltningen av skogen må være kunnskapsbasert. Hun viste i den forbindelse til Landsskogtakseringen som i år feirer sitt 100-års-jubileum, og understreket hvilken betydning data fra denne delen av skogforskningen har bidratt til at skogbruket i Norge faktisk drives bærekraftig og kunnskapsbasert i dag.

Næringen tar ansvar

– Vi ser en næring som tar ansvar. Det gjør også at vi i regjeringen ønsker å bidra til et aktivt skogbruk der man bruker skogens ressurser på en fornuftig måte, og ikke overforbruker dem, sa statsråden. Så lenge dette ligger i bunnen har regjeringen forpliktet seg til å bistå både gjennom skogstrategien og bioøkonomimeldingen. Hun vektla at skog og landbruk er viktige næringer for hele distrikts-Norge, og at familieskogbruket, der hver generasjon overdrar gård og skog til den neste, er en svært god måte å forvalte jord- og skogbruksressursene på.

Alle må samarbeide

For å utvikle skog- og trebruket til en framtidig grønn vekstnæring, var Bollestad opptatt av samarbeidet mellom næring, forskning og utdanning og det offentlige virkemiddelapparatet.

– Vi må gjøre ting i fellesskap, slo hun fast, og forsikret forsamlingen om at de i svært nær framtid vil motta en invitasjon til det første dialogmøtet, slik statsråden lovte gjennom regjeringens nye skogstrategi. I tillegg vil jeg påpeke betydningen av at offentlig sektor er bevisste innkjøpere, slik at det kan være en drivkraft for innovasjon og omstilling til grønne løsninger, sa hun.

Skog er viktig for ungdommen

Avslutningsvis pekte Bollestad på at skognæringen også er viktig for ungdommen. De unge puster oss i nakken med krav om klimavennlige løsninger. Der mener jeg dere har alle forutsetninger for å ta en positiv rolle. I mine øyne blir skog- og trenæringen rett og slett en viktig strategisk næring framover i det grønne skiftet. Klimavennlige produkter blir stadig mer etterspurt, og det lover jo godt for fremtiden i denne næringen. Dere gjør en viktig jobb, både for dere selv men også for samfunnet, slo statsråden fast.