Skogen er viktig for å nå klimamålene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogen er viktig for å nå klimamålene

I går presenterte FNs klimapanel en ny rapport som viser hva som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen. Rapporten viser at utslippene må kuttes raskt og kraftig, og at karbonnegative teknologier som skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring er avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen.  

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere enige om at den globale gjennomsnittstemperaturen skal holdes godt under 2 grader sammenlignet med førindustriell tid, og helst ikke overstige 1,5 grader. Som en oppfølging av dette målet har FNs klimapanel nå utarbeidet en rapport for å vurdere følgene av et temperaturmål på 1,5 grader, og hvordan det kan nås.

Rapporten fra klimapanelet understreker nok en gang at det er det totale utslippet av menneskeskapte klimagasser som er avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen. For å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader må de menneskeskapte CO2-utslippene reduseres med 45 prosent innen 2030, og i 2050 må utslippene være netto null. Det betyr at vi nesten må halvere utslippene våre på 12 år, og at vi i 2050 må fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som vi slipper ut.

Alle scenarier hvor vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader inkluderer karbonnegative tiltak (tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren) som skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring. Dette viser hvor viktig det er for klimaet å bruke skogen.

På samme dag som FNs klimapanel presenterte rapporten, la regjeringen frem statsbudsjettet for 2019. I budsjettet kuttes tilskuddet til skogplanteforedling, tettere planting og gjødsling, som er tiltak som vil øke opptaket av CO2 i skogen. Klima- og miljødepartementet omtaler selv dette som langt fra tilstrekkelig dersom man skal oppnå det fulle potensialet disse klimatiltakene kan bidra med. Regjeringen avslutter også pilotfasen knyttet til planting av skog som klimatiltak, som er et av de sentrale karbonnegative tiltakene som omtales i klimapanelets rapport. I budsjettet anslår regjeringen at Norge i 2030 vil ha redusert sine utslipp med 13 prosent, noe som er langt unna utslippsreduksjonen som er i tråd med 1,5 graders-målet.

Å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er en formidabel oppgave, men rapporten fra FNs klimapanel viser at det er mulig dersom vi handler raskt. Vi må gjøre det vi kan om vi skal komme i mål med klimakampen. Skogen kan gjennom økt produksjon, uttak og bruk bidra både til økt opptak, reduserte utslipp og fjerning av CO2 fra atmosfæren. Da er det dumt å kutte i tilskudd som bidrar til nettopp dette.