Skogen er viktig for klima, miljø og verdiskaping - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogen er viktig for klima, miljø og verdiskaping

Det er ikke mulig å nå globale og nasjonale klimamål uten å plante mer skog, hogge mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossile råstoff.

De land og bedrifter som er i front av det grønne skiftet bygger opp kompetanse på områdene som gjør at de vil ta markedsposisjoner som igjen vil legge grunnlag for fremtidig verdiskaping og velferd. Stortinget har derfor definert skog- og trenæringen som en «strategisk viktig næring for Norge».

Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet av all skog er mer enn tredoblet de siste hundre årene og vi blir stadig flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne skogbruket. Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker. Skogen representerer landets største høstbare volum av biologisk råstoff.

Man må ha et langsiktig perspektiv når man driver skogbruk. Fra et tre plantes til det hogges går det 60 til 80 år. En godt drevet skog skaper verdier for skogeier og for storsamfunnet. Gjennom lover og støtteordninger stimulerer felleskapet et aktivt og ansvarlig skogbruk.

Alt som lages av olje kan lages av tre. Vi har lange tradisjoner for å bruke tre i bygg, i treforedlingsindustri og til oppvarming. Det utvikles stadig nye bruksområder og produkter, for eksempel hos bedrifter som Moelven, Borregaard og Norske Skog.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for «Grønn konkurransekraft» understreker behovet for et tett samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. For at det «grønne skiftet» skal gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i Norge må vi ha en målrettet og koordinert innsats på mange områder samtidig. Rapporten understreker at «For at skogbaserte løsninger skal kunne bygge seg opp til å erstatte fossilbaserte produkter, så trengs særskilt tilrettelegging og økonomisk særbehandling i en overgangsperiode. Dette gjøres mest effektivt gjennom å stimulere etterspørselen etter norsk biomasse fra skog. Økt bærekraftig bruk av den norske skogen vil legge grunnlag for utslippsreduksjoner i andre sektorer og økt lagring av karbon på lengre sikt.»

Vi mener det er spesielt viktig å:

  • Satse på tiltak som gir økt produksjon og mer effektivt uttak av fornybar biomasse.
  • Sikre tilgang på kapital for å bygge industri og næring som kan levere grønne varer.
  • Bidra til en raskere utvikling av grønne markeder.

Vi skogeiere vil bidra ved å plante mer, skjøtte skogen enda bedre og høste ressursene mer effektivt. Vi vil bidra med kapital til å bygge ny industri og vi ønsker å være en pådriver for fremtidsrettede grønne løsninger.

Skogeiersamvirket omfatter Norges Skogeierforbund, seks regionale skogeierandelslag med ca. 35.000 skogeiere over hele landet. De seks regionale skogeierandelslagene er ALLSKOG; AT Skog; Glommen Skog; Mjøsen Skog; Vestskog og Viken Skog.

Samlet står vi for om lag 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og vi har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri.

Skogeiersamvirket arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.