Skogminister for en dag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogminister for en dag

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) var først og fremst «skogminister» for en dag, da han mandag 29. oktober var på rundtur i Solør og Elverum med Glommen Skog for å lære mer om næringskjeden […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Første stopp for dagen var på Solør videregående skole avdeling Sønsterud, der næringens representanter og rektor for skolen gjennomgikk behovene og utfordringene rundt dagens utdanning av framtidige skogsmaskinoperatører (se egen sak om dette under).

Neste post på programmet var en kort befaring på Kynndalsveiene, et skogsbilveisystem i Åsnes Finnskog. Der har 97 skogeiere har gått sammen i et eget samvirke for å ruste opp et veinett på over 135 kilometer med skogsbilvei til å kunne tåle tømmervogntog på 60 tonn.

– I tilknytning til veisystemet står det rundt 200-250.000 dekar skog, som med det kan bli frigjort for hogst og utkjøring, fortalte Gunnar Gundersen, som er næringspolitisk direktør i Glommen Skog og som var vertskap for statsrådens besøk i Glommen-land. Gundersen forklarte hvor viktig gode og oppgraderte skogsbilveier har blitt for å kunne gjennomføre helårs skogsdrift, og dermed sikre stabile tømmerleveranser til sagbruk og industri. Han forklarte også statsråden hvilke utfordringer som ofte knyttes til det å etablere og vedlikeholde et slikt skogsveinett, der en rekke grunneiere må være enige for at man faktisk skal få noe gjort.

– På disse veiene er det investert 4-5 millioner kroner årlig gjennom en lengre periode til opprusting og utbygging. Dette viser også med all tydelighet at tilskuddet regjeringen har gitt til etablering og utbedring av skogsbilveier har vært nyttig, fortalte Gundersen.

Hoksrud var imponert over veianlegget. Han viste til at skogsbilveier, kaier og utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesveinettet har vært en viktig satsing for regjeringen. Han lovte samtidig å følge opp regjeringens satsing på infrastruktur i skogbruket, også i framtida.

Gunnar Gundersen (midten) og Per Skaare (t.h.) forklarer Bård Hoksrud hvor viktig et godt utbygd skogsbilveinett er for tømmerdriften i Norge. Her fra Kynndalsvegene på Finnskog Åsnes.

 

Fra skogsbilveiene på Finnskogen gikk turen til Moelven Våler på Braskereidfoss, der konsernets kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren orienterte om selskapets snart 120-årige historie og hvordan de alltid har hatt et høyt fokus på innovasjon og utvikling av nye produksjonsprosesser, produkter og markeder. Som de siste innovative eksemplene viste han blant annet til Mjøstårnet -verdens høyeste bygg i tre, som nå er under oppføring i Brumunddal.

Han fortalte også om hvordan Moelven satser på røntgen i tømmersorteringen og var kort innom et prosjekt som går under navnet «Det digitale sagbruket». Gjennom dette er Moelven i ferd med å utvikle helt nye systemer for å samle inn, analysere og drive produktutvikling basert på «big data». Målet er å få til en enda bedre utnyttelse av tømmerstokken og videre utvikling av produkter og prosesser, forklarte Vikøren.

Etter Vikøren overtok daglig leder ved Moelven Våler, Knut Berg, for å orientere om driften på Braskereidfoss – Norges største sagbruk. Han tok også med seg forsamlingen ut på en omvisning på bruket, og viste blant annet fram den nye sorteringslinjen som er under bygging på området.

Bård Hoksrud var imponert over det han fikk se og høre på Moelven Våler. – Dette er et veldig flott anlegg. Det er gledelig å se at det brukes penger på investering og utvikling. Moelven satser på bærekraft og innovasjon og selskapet viser i praksis hvorfor skogbruket blir svært viktigere for grønn omstilling og kampen for et bedre klima i framtida, oppsummerte Hoksrud.

Omvisning i konktrollrommet på Moelven Våler, med Knut Berg (f.v.), Bård Hoksrud og Gudmund Nordtun.

 

Etter besøket på Moelven bar det atter en gang til skogs for statsråden, nå får å se moderne skogproduksjon, altså hogst og framkjøring av tømmer, i praksis. Her ble Hoksrud møtt av Lars Erik Engebretsen, som er skogbruksleder for Glommen Skog i Våler, samt skogsmaskinoperatørene Jon Ola Engebretsen og Tor Emil Engebretsen, to brødre som begge kjører for selskapet Torfinn Engebretsen i Braskereidfoss.

På en helt fersk hogstflate i skogen fikk altså statsråden høre om hverdagen i en skogsmaskin og hvilke krav det er til effektivitet og økonomi for en skogsmaskinoperatør. Han fikk også høre om alle de miljømessige hensyn de som hogger og kjører ut tømmer må ta i skogen, før han til slutt fikk være med Tor Emil Engebretsen opp i hogstmaskinen og se moderne hogst på nært hold. Lars Erik Engebretsen fortalte også om den nye satsingen på skogkultur som Glommen Skog og Mjøsen Skog har utarbeidet i fellesskap, og som går under navnet EDEL.

Fra hogst og bålkos i skogen, ble statsråden til slutt tatt med til Glommens hovedkontor i Elverum, hvor skogsjef i Glommen, Per Skaare forklarte mer rundt skjøtselsprogrammet EDEL og hvilke muligheter som ligger i å øke avkastningen fra skogen gjennom bedre skjøtsel og ungskogpleie i en tidlig fase i bestandet. Skaare kom også inn på hvordan Glommen Skog forvalter sitt ansvar for en bærekraftig bruk av skogen, blant annet gjennom Norsk PEFC Skogstandard og ordningen med frivillig vern.

Videre ble det en dialog mellom administrerende direktør i Glommen Skog, Gudmund Nordtun, samt Gunnar Gundersen og Per Skaare på den ene siden og statsråden og departementets folk på den andre siden, rundt en rekke ulike næringspolitiske spørsmål.  Stikkordsmessig berørte dialogen blant annet infrastruktur, herunder kommunale veier, skogsbilveier og Solørbanen, investeringskapital og risikoavlastning rundt satsing på ny massevirkeforbrukende industri, prisutvikling ved salg av skogeiendommer, ulv og oppfølging av Stortingets bestandsmål for rovdyr, samt hvordan Opplysningsvesenets fond som en statlig skogforvalter opptrer i markedet og definerer sin rolle, sett i relasjon både til privat eierskap og til Statskog.

I en kort oppsummering til Magasinet Skog, før statsråden ble med Glommen Skog til en avsluttende middag på Scandic Elgstua i Elverum, sa Hoksrud at han hadde hatt en spennende og lærerik dag i skogen.

Landbruks og matminister Bård Hoksrud syntes han hadde fått godt innsyn i skognæringa, og han tok med seg mange av de næringspolitiske innspillene fra Glommen for å jobbe videre med disse i sin rolle som statsråd.

– Vi har vært innom veldig mange viktige områder, som utdanning/rekruttering, skogskjøtsel og hvordan næringen gjennom sine leveranser av et grønt råstoff, og gjennom innovasjon med fokus på bærekraft, kan bli en svært viktig bidragsyter i kampen for et bedre klima i framtiden. Det har vært moro å få være så tett på en ekte moderne skogsdrift og å oppleve en veldrevet bedrift som Moelven Våler. Videre har vi fått diskutert mange spennende spørsmål knyttet til både innovasjon og næringsutvikling. Jeg har lært mye og jeg har fått mange inntrykk og tilbakemeldinger, samt noen utfordringer som jeg naturligvis tar med meg for å se nærmere på. Akkurat hva vi som politikere kan bidra med, synes jeg det er for tidlig å si noe om i dag, men det å bruke en hel dag på å se skogen som næringskjede fra A til Å har vært veldig positivt, oppsummerte «skogministeren».