Skogvernet i Norge er evaluert - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogvernet i Norge er evaluert

Stortinget har bestemt at 10 % av skogen skal vernes. Det er viktig at prioriteringer ved videre vern av skog baserer seg på Stortingets behandling av meldingene «Natur for livet» og «Verdier i vekst».

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) evaluert norsk skogvern fram til 2016. Mandatet har vært å sammenfatte status for dagens skogvern og identifisere tiltak som kan bidra til å bevare et representativt utvalg av skogen.

-Norges Skogeierforbund er positive til en evaluering, men er kritiske til at mandatet har vært for snevert. Det gjelder først og fremst at det ikke er undersøkt hva som er samlet bidrag for artsmangfold av vern og miljøhensyn etter skogbrukslov og skogsertifisering. Det vil alltid være summen av alle tiltak og hensyn som avgjør om en overholder nasjonale mål for naturmangfoldet i skogen, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Svein M. Søgnen.

‐ Videre at det ikke er lagt noe vekt på Stortingets behandling av meldingen «Verdier i vekst» der det ble understreket at oppfølging av målet om å verne 10 prosent skog må gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet. Dette må selvfølgelig legges til grunn av vernemyndighetene framover, understreker Søgnen.

Etter at Skogeierforbundet tok initiativ til ordningen med frivillig vern, har vi nå i snart 15 år tilrettelagt tilbud fra skogeiere om å verne skog. Det har så langt gjort det mulig å verne 360 områder som naturreservat. Vernet er blitt gjennomført uten konflikter og til betydelig lavere kostnader enn da vern av skog i hovedsak ble gjennomført med tvang.

-Dette er det viktig å ha med seg når det nå skal vernes mer skog sier Søgnen.

Søgnen understreker at neste gang en evaluering skal gjennomføres, vil det være klokt om vernemyndigheter og skogbruksmyndigheter samarbeider om evalueringen, slik det er gjort i Sverige.

Norges Skogeierforbund har en rekke kommentarer til evalueringene, se lenke til brev «Kommentarer til Evaluering av norsk skogvern 2016».