Slik teller du dyr under jakta - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Slik teller du dyr under jakta

Siden midt på 90-tallet har landets elgjegere – og etter hvert også hjortejegerne, blitt fortrolige med begrepene Sett elg eller Sett hjort. Nytt fra og med høsten 2018 var at jegerne eller jaktlagene ikke skal […]

Av: Anders Hals
access_time Publisert

Etter den gamle Sett elg-instruksen skulle ett og samme dyr som åpenbart ble sett av to jegere, telle som ett dyr. Den ene jegernes observasjon ble det vi kan kalle kansellert. Det samme ville ha skjedd dersom to jegere hadde sett to elger, eksempelvis ei ku med en kalv som kom i los fra den ene posten til den andre.

Da hadde den ene jegerens observasjon blitt forkastet, og vi hadde hatt to elger fordelt på to jegere = en elg per jegerdagsverk. Med den nye instruksen der alt skal telles, hadde vi da fått to elger sett av to personer = fire observerte dyr = to elger per jegerdagsverk.

– I den nye instruksen skal alt telles. Alle observasjoner skal registreres uavhengig av om dyret/dyrene er sett tidligere samme dag eller jaktøkt. Det samme gjelder at kun tidsbruk og observasjoner fra personer med gevær – det vil si fullverdige jegere, skal inkluderes. Med fullverdig jeger på jakt menes her en person med gevær som har rett til å felle dyr når situasjonen tillater det, understreker Erling Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Den nye tellemåten betyr en økning i antallet sette dyr per jegerdagsverk. Derfor er det vanskelig å sammenligne indeksverdier anno 2019 med indeksverdier hentet fra 2017 eller tidligere. Antallet felte dyr per jegerdagsverk påvirkes imidlertid ikke av endringene i instruksen, og Solberg anbefaler derfor at Skutt elg per jegerdagsverk benyttes for å vurdere bestandsstørrelsen inntil en har fått etablert en lang nok tidsserie til at ny indeks kan utarbeides.

Da Solberg redegjorde for ordningen og endringene innen Sett dyr under det årlige hjorteviltseminaret til Skogkurs på vårparten kunne han fortelle at svært mange jegere enten ikke har forstått, eller unnlatt å følge opp den nye instruksen.

Solberg var klar på at NINA sjøl måtte ta mye av skylda for dette på grunn av dårlig formidling av de nye prinsippene for føring og rapportering av data.

Datafangst

Intensjonen med Sett dyr har hele tida vært å samle inn datamateriale for å beregne ulike relative mål på elg- og hjortebestanders strukturer og størrelse. Store mengder data er blitt samlet inn via jegerne, som har rapportert elger eller hjorter, og så langt det har vært mulig dyras kjønn og alder, reproduserende hunndyr med eller uten kalv osv.

I tillegg har jegerne gitt tilbakemelding om jaktinnsatsen målt i jegerdagsverk for å framskaffe data om jaktinnsatsen, men det har aldri vært sagt at målet med Sett elg eller Sett hjort har vært å gi et svar på det sannsynlige antallet dyr. Over tid har imidlertid systemet, som planlagt, gitt mange svar på utviklingstrekk innen stammen.

En forutsetning for at dette holder vann, er at alle rapporter etter samme instruks for å få sammenlignbare tall fra år til år. Observasjonsforhold vil selvsagt variere fra år til år, fra sted til sted og kanskje også hos den enkelte jeger og hvordan det jaktes fra år til år.

Sikkerheten blir imidlertid større jo flere år som ligger bak registreringene. Det blir etter hvert en indeks som vil bli riktigere jo flere åpenbare feilkilder en klarer å luke ut.

– Ønsket er selvsagt å få redusert feilkilder mest mulig, men selv om de gjerne er kjent, så kan det ofte vise seg litt vanskelig få gjort noe med dem, sa Solberg.

Sett dyr

Sett elg-systemet, heretter Sett dyr, har jegerne hatt siden midten på 1990-tallet. Store mengder data er blitt samlet inn i disse årene, men selve jakta, jakttilbud og jaktformer har endret seg. Vi har fått en adskillige lengre jaktperiode.

Tidligere var det stort sett jakt på elg ut oktober. Nå strekker både elg- og hjortejakta seg mer og mindre fram til jul, og flere dyr ses seinere i jakta. Det at flere dyr ses seinere kan skyldes påvirkning av antall dyr per jegerdagsverk.

Lengre jakttid betyr normalt også endrede vær- og observasjonsforhold, og det kan gi andre kjønns- og aldersvurderinger. Elgokser kan for eksempel har felt geviret, og da kan lett en okseobservasjon havne i en kategori der den ikke hører hjemme.

Samlet antall observasjoner

Den nye instruksen er egentlig ganske enkel. Grunnregelen er at det samlede antallet observasjoner og deltakelsen fra alle fullverdige jegere bør telle med. I prinsippet er det slik at om ti jegere ser samme elgen, så er dette ti observasjoner.