Slik vil de legge til rette for at regjeringskvartalet bygges i tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Slik vil de legge til rette for at regjeringskvartalet bygges i tre

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sa før jul at tre bør være et hovedelement i byggingen av det nye regjeringskvartalet. Nå har de fremmet et konkret forslag for Stortinget.

‐  Byggingen av regjeringskvartalet er en av de største enkeltstående offentlige anskaffelsene som vil gjøres i Norge i tiårene framover. Derfor mener forslagsstillerne at trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet, heter det i representanforslaget, også kalt et Dokument 8-forslag.

Knut Arild Hareide (KrF), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap) og Kari Elisabeth Kaski (SV) tror bruk av tre i et nytt regjeringskvartal kan bidra til å utvikle ny teknologi og nye produkter i en viktig næring for Norge.

‐  Sist, men ikke minst vil et høyt innslag av tre i nybygget være langt mer miljøvennlig enn alternativet, som er å bygge i stål, betong eller sement, skriver de.

Forslaget inneholder fire konkrete punkter

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet.

  3. Stortinget ber regjeringen legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god norsk byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

  4. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at bygging av regjeringskvartalet skal bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører i tråd med målene for Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Et tydelig politisk signal

Norges Skogeierforbund håper og tror at dette vil innebære et løft for skog- og trenæringen.

‐ Det er fantastisk at den største offentlige byggekontrakten i Norge skal fremme bruk av tre og norsk industri. Et slikt bygg vil vekke oppsikt internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

I Norge har vi flere flinke produsenter av treløsninger som kan være aktuelle i byggingen av de nye regjeringsbyggene. Ringsaker vegg- og takelementer i Brumunddal, Moelven, Nordisk Massivtre på Kongsvinger, Splitkon AS (bygger ny massivtrefabrikk på Åmot) og Termowood i Hurdal for å nevne noen.

‐  Her har norske bedrifter en gylden mulighet til å sette sitt preg på det som vil bli ett av de største og viktigste byggeprosjektene i Norge, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund representerer 35 000 skogeiere og over 80 prosent av hogsten i Norge.

‐  Istedenfor at man bare prater om miljø, grønt skifte og industribygging, tar man nå et tydelig politisk grep som sikrer at dette kan skje i praksis. Det er en internasjonal konkurranse om å utvikle fremtidens grønne løsninger, og det er viktig at vi er i front av utviklingen slik at vi bygger industri og kompetanse her i landet, sier Lahnstein.

Framdrift i prosessen

En vinner av plan- og designkonkurransen (Adapt) for nytt regjeringskvartal er kåret. Det neste steget i prosessen er valg av konkrete løsninger for prosjektet.

Adapt skal nå utvikle et skisseprosjekt i dialog med Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Adapts team vil gradvis integreres i Statsbygg. Deretter skal det utivkles et forprosjektet som må kvalitetssikres (KS2).

Stortinget skal behandle forprosjektet i 2019 og gjøre endelig vedtak om å igangsette byggingen ved å bevilge midler. Deretter vil detaljprosjektering og bygging starte opp.