Snakk med grunneier! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Snakk med grunneier!

Det er viktig å huske at begrepet bærekraft ikke bare gjelder miljømessige forhold. skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen i Nationen 2. juli.

Det er mange ting man kan gjøre i sommerferien. I artikkelen «Bli med ut og forsk» (Nationen 28. juni) oppfordres vi til å gå ut i naturen og kartlegge arter. Det er spennende og lærerikt, og vi kan hjelpe forskerne med å kartlegge naturen. Artsobservasjoner er et viktig verktøy for forvaltningen, sies det.

Det har mye for seg å kartlegge miljøverdier – men før du setter i gang med dette, er det en ting du bør gjøre: snakk med grunneieren! Hvorfor det, tenker du kanskje – vi har jo allemannsrett, og alle kan gå fritt i skogen? Ja, det er for så vidt riktig, men det er også slik at hvis du registrerer funnene dine, kan det i praksis bety et hogstforbud for grunneier. Det er nemlig slik at hvis det registreres sjeldne arter på et område, kan ikke grunneier lenger hogge der før det er tatt grundige biologiske kartlegginger av området. Du kan dermed frata den lokale bonden og skogeieren deler av livsgrunnlaget. Det er en dramatisk konsekvens av det som for noen bare er en morsom hobby. Når registeringer kan få så vidtrekkende konsekvenser, er det bare rett og rimelig at grunneier ønsker å bli orientert om at det skjer noe på eiendommen. God kommunikasjon og informasjonsflyt kan forebygge mange konflikter.

Skogeierne i Norge er opptatt av å ta vare på det biologiske mangfoldet. Derfor har vi i over 20 år satt av spesielt viktige områder med stort biologisk mangfold, såkalte nøkkelbiotoper. Staten har, gjennom Landsskogtakseringen, systematisk målt tilstanden i den norske skogen siden 1919. Den viser at vi har fått flere gamle trær, døde trær og mer løvskog. Dette skaper gode leveområder for sjeldne arter.

Samtidig er det viktig å huske at begrepet bærekraft ikke bare gjelder miljømessige forhold, det gjelder også økonomiske og sosiale forhold. I dette ligger det blant annet at man må foreta en balansert avveining mellom vern og bruk. Naturressursene har alltid vært et viktig livsgrunnlag for bygdefolket. Vi må fortsatt bruke tømmeret. FNs Klimapanel og Miljødirektoratet viser hvor viktig det er å hogge mer skog og plante mer skog fordi vi trenger trevirke til å erstatte fossile ressurser. Tømmeret skaper arbeidsplasser, inntekter og bidrar til å erstatte produkter som er laget av olje, kull og gass.