Stor genetisk variasjon i skogplantene våre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stor genetisk variasjon i skogplantene våre

Forskning viser at frøplantasjene i Norge har like stor genetisk variasjon som naturlige bestand. Stikk i strid med hva Naturvernforbundet nylig hevdet i NRK-sak.

NRK Innlandet hadde 2. juni en sak om at «Mer ekstremvær truer nyplantet skog». Saken tok utgangspunkt i Statskog sitt arbeid med å kontrollere alle sine nye foryngelsesfelter og om de klimatiske utfordringer skogplantene møter i en tidlig fase. I reportasjen påstår leder av skogutvalget i Naturvernforbundet, Gjermund Andersen, at skogplantene stammer fra et fåtall «mortrær», med påfølgende lav genetisk variasjon. Det etterlatte inntrykket i saken, som stammer fra Naturvernforbundets påstand, mangler fotfeste i forskningen.

Vi er enige med Andersen i at vi trenger mer robuste skoger som tåler klimaendringene. Da er det imidlertid viktig å velge trær med de rette genene.

Skogplanter av god kvalitet

Skogplanteforedlingen tar utgangspunkt i treslagenes naturlige genetiske variasjon og utbredelse. En foredlers valg vil være rettet mot trær med egenskaper som gir god vekst, rette stammer med færre svakheter og god klimatilpasning. Dette er egenskaper som også blir valgt i en naturlig seleksjon ute i våre skoger. Det er helt naturlig at et utvalg av trærne blir vurdert som egna for å fremme ønskede kvaliteter. Avhengig av hvor i landet og i hvilke høydelag plantematerialet skal benyttes, etableres det frøplantasjer for framtidig planteproduksjon. Frøplantasjene settes sammen av ubeslekta individer som pollinerer fritt. I tillegg bidrar den naturlige skogen rundt frøplantasjen til pollinering. Normalt kommer 20-30 prosent av fedrene til frøplantasjefrø fra skog utenfor plantasjen.

Andersen påstår at «det velges ut et lite antall mortrær som vokser veldig fort. De trærne som blir satt ut har en veldig smal genetisk bakgrunn». Det er tydelig at hverken Naturvernforbundet eller NRK har tatt kontakt med lett tilgjengelig ekspertise på området.

Stor genetisk variasjon

Hamar huser bedriften som arbeider med norsk skogplanteforedling, nemlig Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk. De samarbeider svært tett med relevant kompetanse hos NIBIO for å fremskaffe robust plantemateriale til skogbruket. Forskning viser at frøplantasjene i Norge har like stor genetisk variasjon som naturlige bestand. Naturvernforbundet tar altså feil. Ved etablering av nye frøplantasjer vil disse settes sammen med enda flere ubeslektede individer som er valgt ut på grunn av sin evne til å tåle framtidige klimaendringer. På den måten tar vi vare på den genetiske variasjonen og øker framtidsskogen evne til å gi oss naturmangfold, rekreasjonsområder og tømmer.

Vi inviterer gjerne NRK Innlandet å besøke Skogfrøverket på Hamar for å lære mer om det framtidsretta arbeidet som skjer rundt skogplanteforedling i Norge.