Større lass vil gi mindre slitasje på vegnettet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Større lass vil gi mindre slitasje på vegnettet

Deler av det kommunale og fylkeskommunale vegnettet er klassifisert slik at det må kjøres mange flere tømmerlass enn nødvendig. Det fører både til økte kostnader, økte utslipp og delvis økt slitasje på vegnettet.

Tømmertransporten på veg foregår med spesialbygde tømmervogntog. I dag er maksimal tillatt vogntoglengde og totalvekt for slike vogntog 24 meter og 60 tonn. Hvor lange og tunge vogntog det er tillatt å kjøre på ulike vegstrekninger, kommer an på hvordan vegen er klassifisert.

Norges Skogeierforbund har nå utarbeidet en ny rapport som viser hvordan det offentlige vegnettet er klassifisert.

– Rapporten viser at klassifiseringen av vegnettet har hatt en positiv utvikling siden 2019, og at 61 prosent av tømmertransporten i 2021 ble utført med 60 tonn totalvekt, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

Samtidig er deler av det offentlige vegnettet klassifisert svært lavt, og på mange veger er tillatt totalvekt mindre enn 50 tonn.

– Det gjør transporten lite effektiv og transportkostnadene så høye at det i enkelte områder blir lite lønnsomt å utnytte skogressursene, sier han.

Rapporten beskriver hvordan klassifiseringen av vegnettet bør endres. På mange strekninger kan tillatt totalvekt skrives opp administrativt uten at det vil gi økt slitasje.

– For å redusere utslippene fra transportsektoren og styrke norsk skognæring må vegnettet klassifiseres med bruksklasser som er tilpasset moderne transportutstyr, sier Skjølaas som har utarbeidet rapporten sammen med Ola Molstad.