SV med gjennomslag for støtte til fleralderskogbruk   - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

SV med gjennomslag for støtte til fleralderskogbruk  

I revidert statsbudsjett har SV fått gjennomslag for støtte på til sammen 10 millioner kroner som skal gå til kursing og forsøksområder for fleralderskogbruk.

– Det er svært bra. Skogeierne og miljøorganisasjonene heier på tiltakene, men er utålmodige på midler til praktisk tilrettelegging for lukkede hogster, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I innspill til statsbudsjettet har WWF, Norges Skogeierforbund, Norskog og Sabima i felleskap bedt om at det innføres en tilskuddsordning for skogeiere som ønsker å omstille til et aktivt fleralderskogbruk med bruk av lukket hogst.  

– Det er veldig bra at SV i budsjettforhandlingene med regjeringen har prioritert å bygge kompetanse og høste erfaring med fleralderskogbruk. Skal vi lykkes med raskt å øke omfanget av lukket hogst, mener vi det også må gis et tilskudd til skogeiere som konkret er interessert i å bruke denne hogstformen i stedet for flatehogst, sier Skorge.

– Skog i Norge drives i dag hovedsakelig gjennom bestandsskogbruk med åpne hogstformer. Fleralderskogbruk krever hyppigere og mer tidkrevende hogster. Mye av den skogen som er aktuell for lukket hogst har mange trær med samme høyde og alder. Overgang til fleralderskogbruk, som krever en skog med trær i ulik alder og størrelse, vil da kreve en omstillingsperiode som gir redusert produksjon. Men større variasjon i bruk av hogstmetoder er positivt for artsmangfoldet, friluftslivet og klimatilpasning. Det er derfor et felles mål for skognæring og miljøorganisasjonene å øke andelen av lukkede hogster, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima. 

– Lukket hogst vil være positivt for arter som krever kontinuitet i skogen og fuktighet. Det gjelder eksempelvis de viktige jordlevende og karbonlagrende mykorrhiza-soppene, lavarter og arter eller artsgrupper som trives best i skygge eller halvskygge. Siden de fleste hogster gjennomføres som åpne flatehogster, kan kontiunuitetsskog bli mangelvare i skoglandskapet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. 

Ut fra en økende interesse blant skogeierne og mål i sertifiseringsordningene ligger det til rette for at et stadig større areal av tidligere flatehogd skog legges om til fleralderskogbruk i årene framover. Det er kun 4-5 prosent av skogen som drives på denne måten i dag. Hensikten med en tilskuddsordning er først og fremst å øke omfanget og høste praktisk erfaring med denne driftsformen. 

 – Skogbruket er godt i gang med kursing og har konkrete målsettinger om å få til mer lukket hogst.  Med relativt beskjedne tilskuddsmidler mener vi at vi kan øke omfanget raskere. Med tilskudd på 10-20 millioner kroner vil vi kunne øke andelen med lukket hogst tilsvarende 10-20 000 dekar årlig avslutter Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog.