Svakt på skog i SVs alternative statsbudsjett  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Svakt på skog i SVs alternative statsbudsjett 

Skogbrukets støtte til frivillig vern blir møtt av en kald skulder fra SV når de foreslår kraftige kutt i bevilgningene til det aktive skogbruket. Totalt kuttes det 107 millioner kroner.  

– I sin iver etter å begrense det aktive skogbruket, går heller ikke SV av veien for å kutte i skogmidler som ligger under jordbruksavtalen i statsbudsjettet. At partiet ikke respekterer en inngått jordbruksavtale, er spesielt i seg selv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge. 

Reverserer skogvernkutt 

SV reverserer det foreslåtte kuttet på 235 millioner kroner i bevilgningen til frivillig vern og foreslår å videreføre bevilgningen på 2022-nivå.  Det er i dag lang kø av skogeiere som har tilbudt arealer til vern, og kuttet som regjeringen har lagt opp til i sitt budsjettforslag, vil medføre enda lengre ventetid for skogeierne. Noe som igjen kan svekke ordningen. 

– Skogeierforbundet er fornøyd med at SV reverserer kuttet til frivillig vern. Problemet er at de samtidig dolker skognæringa i ryggen med å kutte kraftig i andre bevilgninger til skog, sier Skorge.  

Svekker skogens rolle i klimakampen 

SVs kutter blant annet i bevilgningene til ungskogpleie og skogsbilveier. Ungskogpleie er et viktig klimatiltak som øker produksjon av tømmer og samtidig kan legge til rette for bruk av mer varierte hogstformer i fremtiden. I Klimaplan 2021-2030 er ungskogpleie beskrevet som et viktig klimatiltak med et stort potensial for økt opptak av klimagasser. Når det gjelder skogsbilveinettet, så er investeringene viktig både for at veien skal tåle et våtere og varmere klima og for å redusere terrengtransporten mest mulig. Det er denne delen av tømmertransporten som krever desidert mest energi og gir størst klimagassutslipp.  

– SVs smalsporede inngang med kun å fokusere på vern, gir et svært dårlig resultat for klima og verdiskaping, sier han.  

I rapporten “Vern eller bruk som klimatiltak” som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet stod bak, konkluderes det med følgende: «Forutsatt bærekraftig skogbruk, og basert på de vurderingene som er gjort i denne rapporten, konkluderer etatene med at det ikke er grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak. Vår konklusjon er basert på at ressurser fra skogen brukes i stedet for fossile ressurser, og at utslippet av fossilt karbon reduseres.»  

Skogen kan både binde karbon og samtidig forsyne oss med tømmer som kan erstatte de svarte karbonene fra olje, kull og gass. SV peker selv på en rekke satsinger som krever økt bruk av biomasse i sitt alternative budsjett, blant annet økt bruk av biodrivstoff og bruk av trekull i industrien.  

– Det er et paradoks at miljøpartiet SV overser skogens rolle i klimakampen og ikke ser at økt bruk av biomasse krever et aktivt skogbruk, avslutter Skorge.