Tester tømmervogntog på 74 tonn - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tester tømmervogntog på 74 tonn

Norges Skogeierforbund og Statens vegvesen har forberedt en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn.

Ordningen skal testes ut i Hedmark og snart avklares hvilke veger som skal inngå i prøveordningen. Ordningen gjennomføres som et prosjekt der Statens vegvesen, skognæringen og lastebilnæringen sammen utvikler kompetanse knyttet til bruk av tyngre kjøretøyer. Målet er å gjøre transporten mer effektiv og miljøvennlig. Det legges opp til innsamling av informasjon fra førere og kjøretøyer, og gjennomføring av egne aktiviteter for å følge opp trafikksikkerhet, vegslitasje, drivstofforbruk, utslipp og økonomi.

NIBIO er engasjert i prosjektet for å bearbeide data som samles inn blant annet fra tømmerbilene.

Særnorske utfordringer

Finland og Sverige har de siste årene økt tillatte totalvekter for 8- og 9-akslede tømmervogntog, og det effektiviserer  transporten. På noen områder er forholdene i Norge forskjellige fra Finland og Sverige, og derfor vil det være aktuelt å velge litt andre løsninger. Det er spesielt to områder hvor forutsetningene er forskjellige.

–Terrenget i Norge er mer kupert, og flere veger er bratte. I en del områder vil det derfor være viktig at tilhengeren ikke blir for tung i forhold til bilen. Det vil gi utfordringer når det gjelder framkommelighet, sier rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund

– I Sverige og Finland er nesten hele vegnettet som brukes til tømmertransport åpent for 10 tonn aksellast unntatt i teleløsningen. I Norge har en stor andel av de kommunale og fylkeskommunale vegene begrensninger på 8 tonn. Siden det først og fremst er trykket mellom vegen og hjulene som er avgjørende for slitasjen på vegnettet, vil bruk av kjøretøyer med flere aksler og flere hjul kunne åpne for økte totalvekter også på de svake vegene, legger Skjølaas til.

Bruer

Totalvekt har liten eller ingen betydning for vegene, men stor betydning for bruene. Derfor vil det være noen bruer som ikke kan åpnes for 74 tonn totalvekt. På bruspenn under 9,5 meter er det imidlertid ingen forskjell mellom 60 og 74 tonn.

I prøveområdet i Hedmark har Statens vegvesen avklart at det er ei riksvegbru og 18 fylkesvegbruer som ikke tåler 74 tonn. Av disse er det 6 bruer som heller ikke tåler 60 tonn. Noen steder er det imidlertid omkjøringsmuligheter, og andre steder ligger bruene inne på 8-tonnsvegnettet. I praksis bør det derfor være mulig å utnytte 8- og 9-akslede kjøretøyer med økte totalvekter på mange transporter.

På det kommunale vegnettet er det få bruer som er lengre enn 9,5 meter. Mange bruer er imidlertid gamle, og derfor kan det være usikkert hva bruene tåler. I forbindelse med prøveordningen får kommunene som deltar bistand til å avklare hva de ulike bruene tåler.

Ønsker samarbeid med lastebileiere

Når fylkeskommunen og kommunene får avklart hvilket vegnett som kan inngå i prøveordningen, vil lastebileierne bli invitert til å delta.

– Vi håper lastebileierne vil finne det interessant å delta i prosjektet, avslutter Skjølaas.