Tvangsplanting av gran - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tvangsplanting av gran

Skal det offentlige gripe inn for å sikre at områder blir tilplantet med gran igjen? Hvis skogeierne ikke følger opp plikten til å plante, bør myndighetene være klare på at skogeierne har plikt til å sørge for foryngelse av området, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Plikten til å plante, og hva som bør gjøres dersom denne plikten ikke oppfylles, var gjenstand for debatt i Dagsnytt atten i dag.

270 000 dekar granskog er tatt ut av drift de siste ti årene.

Som hovedregel bør det plantes om igjen på det området som hogges, eller man må legge til rette for naturlig foryngelse, sier Lahnstein. FNs klimapanel viser til at vi må plante til et område like stort som hele Oceania dersom vi skal nå 2-graders målet. Da kan ikke vi produsere mindre skog, sier Lahnstein.

Lahnstein understreker likevel at det kan være gode grunner for ikke å plante til noen områder. Noen kan følge et press fra samfunnet rundt for ikke å plante på nytt med gran, spesielt på Vestlandet, sier Lahnstein.

Lahnstein viste til at skogeiersamvirket tilbyr bistand til å plante etter hogst. I noen deler av landet går 90 prosent av de som bestiller hogst, også inn på avtaler om planting. Men ikke alle skogeiere går inn på slike avtaler.

I debatten deltok også Trude Myhre, WWF og Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle. Dahle mente hovedutfordringen var dårlig lønnsomhet, for langsiktig investering og eiendomsstruktur. Vi må få fram en infrastruktur som gjør det lønnsomt å hogge, sa Dahle. Kommunene har plikt til å følge opp skogeierne, sa Dahle.

Hør hele debatten her.

Nationen har også en omtale av saken i dag (krever innlogging).