Uforpliktende transportplan - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Uforpliktende transportplan

Tømmertransporten i Norge har langt høyere kostnader enn i våre konkurrentland, sa Per Skorge til Stortingets transportkomite i høringen om NTP.

Transportkomiteen på Stortinget har hatt høring om forslaget til Nasjonal transportplan (NTP). Et sentralt mål i NTP er økt konkurransekraft for næringslivet. Vi bruker om lag det dobbelte på samferdselsinvesteringer sammenlignet med våre naboland. I 2000 brukte vi om lag 1% av BNP på samferdselsinvesteringer, mens vi i dag bruker om lag 2%.

Høyere kostnadsnivå

For tømmertransport på vei er tallene i Norden slik:

  • I Norge transporteres 60% på 60 tonns tømmerbiler
  • I Sverige transporteres 100% på 64 tonn eller mer
  • I Finland transporters alt på 74 tonn

‐ Det betyr at tømmertransporten i Norge har langt høyere kostnader enn i våre konkurrentland. For et anlegg som f.eks. Borregaard utgjør transportkostnaden ca. 30% av råvarekostnaden. At Norge ligger langt etter i laststørrelse på tømmerbilene, gir dermed en betydelig konkurranseulempe, understreket Skorge.

Bruprogrammet

‐ Tømmernæringa har over lang tid jobbet med å få utbedret flaskehalsene i fylkesveinettet. Å fjerne flaskehalser er en effektiv bruk av budsjettmidler. Bruprogrammet er et eksempel på dette. sa Skorge.

I NTP for inneværende periode var det lagt opp til årlige bevilgninger på 50 millioner kroner hvert år til bruprogrammet.

I forslaget til NTP er den årlige rammen til bruprogrammet redusert til 19. mill. kroner. Det er for lite til at dette blir et satsingsområde.  Til sammenligning kan det nevnes at Sverige årlig setter av ca 800 mill kr som i hovedsak går til bruforsterkninger.

Skogeierforbundet mener derfor at rammen til bruprogrammet må økes til 50 millioner kroner per år. Med en slik ramme er det mulig å fullføre bruprogrammet innenfor en periode på 5-6 år.

Uforpliktende

Skognæringen er en av de største brukerne av tog i Norge. Tømmer på bane er en suksesshistorie, sa Skorge. Godspakka som representerte godssatsingen på jernbane i inneværende NTP-periode, er imidlertid ikke nevnt med det et ord. De planlagte bevilgningene er minimale. 

Med unntak av en forsiktig formulering om at det jobbes med mulige løsninger for økt terminalkapasitet for tømmertransport på Kongsvinger i andre seksårsperiode, beskriver meldingen verken hvilke tiltak som skal gjennomføres, når det skal skje eller hvor mye ulike tiltak forventes å koste. For skog- og trenæringen framstår den framlagte NTP’en som helt uforpliktende fra myndighetenes side.

Per Skorge

Skogeierforbundet mener at terminaler og andre tiltak som var planlagt for å styrke tømmertransporten på bane må videreføres. Skogbruket som næring ønsker en tettere dialog med myndighetene for å bidra til reduserte kostnader. I denne sammenheng kan offentlig-privat samarbeid være en løsning.  

Skorge ba transportkomiteen følge opp følgende punkter spesielt:

  • At det forventes fortgang i arbeidet med å finne løsninger for ny tømmerterminal på Kongsvinger, og at dette arbeidet realiseres i første seksårsperiode.
  • At planprosesser for øvrige tiltak ferdigstilles i første seksårsperiode

Skorges innlegg kan du se ved å trykke på lenken til høyre. Innlegget starter ca. 37.55 minutter etter oppstart.