Ulvedommen må ankes - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ulvedommen må ankes

Nylig slo Borgarting lagmannsrett fast at statens vedtak om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig. – Avgjørelsen gjør ulvesonen til et ulvereservat, sier Per Skorge.

Klima- og miljødepartementet vedtok i 31. desember 2019 felling av ulvene i Letjenna-flokken i Elverum. Reviret lå innenfor ulvesonen. Dyrevernorganisasjonen Noah gikk til sak mot staten og fikk medhold i Oslo tingrett i fjor sommer. Nå har Borgarting lagmannsrett også kommet fram til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig.

– Denne dommen vil bringe oss i motsatt retning av hva Stortinget har sagt vi skal. De har tydelig slått fast at ulvesonen ikke skal være et ulvereservat, og at det fortsatt skal være mulig å drive næringsaktivitet basert på utmarksressursene. Dette er ikke vektlagt i tilstrekkelig grad, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge som understreker at staten må anke dommen.

Går utover folk og dyr i ulvesonen

Lagmannsretten viser blant annet til at partene er enige om at disse ulvene ikke utgjorde noen spesiell belastning sammenlignet med andre ulveflokker.

– Selv om belastningen i seg selv ikke er mer krevende enn andre steder, er den jo fortsatt høyst reel for de som bor i området. Det er fortvilende at Stortingets og flertallets vilje ikke følges opp. Belastningen er det nok en gang folk og dyr i ulvesonen og tilgrensende områder som må ta, sier Skorge.

Alvorlig feiltolkning

Lagmannsretten viser også til at den norske delbestanden er en kritisk trua dyreart ifølge Artsdatabankens rødliste.

– Men at Norge ikke har et ansvar for å sikre en egen levedyktig populasjon av ulv, er presisert både av Stortinget og lagt til grunn av Høyesterett i dom fra mars 2021.

Høyesterett skriver: «Ordlyden i konvensjonen artikkel 2 er ikke spesifikk, idet nivået blant annet skal svare til økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav. Men det må være klart at det her ikke kreves at den norske delbestanden er så stor at den isolert sett er levedyktig.»  

– Det er en tydelig svakhet at Lagmannsretten har feiltolket et så viktig premiss for forvaltningen av ulv, sier Skorge.