Utfordrende 2022, men godt økonomisk resultat for AT Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Utfordrende 2022, men godt økonomisk resultat for AT Skog

AT Skog kan se tilbake på et år med store svingninger. Arbeidet med å samkjøre konsernet har gått for fullt gjennom hele 2022 og det er gjennomført et omfattende investeringsprogram.

– I løpet av 2022 er Lundgrens Hyvleri AB blitt en del av konsernet og inngår som en viktig og solid handelspartner i trelastmarkedet. Gjennom oppkjøpene i 2021 og 2022 har vi lagt grunnlaget for en industriell utvikling i verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensialet. For å sikre handlingsrom for AT Skog, må vi opprettholde vår robuste finansielle stilling framover. For å klare dette, må vi ha god kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet på våre tjenester og være kunder og skogeiers førstevalg, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

Den økonomiske utviklingen var god det første halvåret, men svært utfordrende i det siste halvåret. Til tross for store utfordringer i trelastmarkedet spesielt, har de økonomiske resultatene samlet sett vært gode over året.

AT Skog SA

Omsetningen i AT Skog SA ble 1 427,3 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 175,5 millioner kroner (14 %). Driftsresultatet i AT Skog SA ble 28,7 millioner kroner mot 34,6 millioner kroner i 2021. EBITDA ble 36,7 millioner kroner mot 43,0 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt i 2022 ble 33,7 millioner kroner, mot 133,7 millioner kroner i 2021. Andelsinnskuddet varierer i forhold til inn- og utmeldinger av medlemmer. Ved årets slutt utgjorde det samlede andelsinnskuddet 131,4 millioner kroner.

Egenkapitalandelen i AT Skog SA er solid og utgjør 72,4 %, mot 72,7 % i 2021.

AT Skog konsernet

Omsetningen for konsernet ble på 2 431,6 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 313,2 millioner kroner (15 %). AT Skog konsernets andel av de felleskontrollerte selskapenes inntekter og kostnader, er tatt med i regnskapet.

Driftsresultatet i AT Skog konsernet ble 68,5 millioner kroner, mot 155,5 millioner kroner i 2021 og EBITDA ble 86,5 millioner kroner, mot 173,9 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets finansresultat ble -5,7 millioner kroner, mot 63,8 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets andel av resultatene i de tilknyttede selskapene, er tatt inn i konsernregnskapet.

AT Skog konsernets driftslikviditet har vært tilfredsstillende gjennom 2022. I løpet av 2022 er det etablert konsernbank. Det optimaliserer kapitalutnyttelsen gjennom året. Behovet for eksterne kreditter i hvert selskap unngås.

Konsernet har finansiert kjøp av selskaper og vesentlige investeringer i varige driftsmidler uten opptak av eksterne lån.

Etterbetaling på medlemmenes samhandel

Det ligger an til etterbetaling på samhandel for 2022 på 21 kroner/m³ for levert tømmer til medlemmene, basert på AT Skog SA sitt resultat etter skatt på 30,5 millioner kroner. Av dette utgjør 4,5 millioner kroner avkastning på andelskapitalen.

Aktiviteten i skogen resulterte i solid tømmervolum i AT Skog med 1 562 187 m³. Det er på samme nivå som rekordåret 2021.

Det ble i 2022 etterbetalt 14 millioner kroner til medlemmer som har levert tømmer til AT Skog, samt 4,0 millioner kroner i avkastning på andelskapitalen.

– AT Skog må videreutvikle sine allianser med andre og etablere et godt samarbeid i verdikjeden på tvers av bransjer og grenser. Dette vil øke den samlede verdiskapingen i skognæringen, til det beste for medlemmene i AT Skog, verdikjededeltakere og for samfunnet, fremhever styreleder Olav A. Veum.