Utnytter ikke skogens muligheter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Utnytter ikke skogens muligheter

Budsjettforliket utnytter ikke skogens muligheter i klimakampen, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Budsjettforliket innebærer i liten grad endringer for skogbruket. Økte bevilgninger til vei, og da særlig til asfaltering og bomavgifter, kommer også skogbrukets næringstransporter til gode. Det er også satt av 20 mill kroner til planlegging av utbedringer på Kongsvingerbanen. Det er positivt med tanke på å få etablert en ny tømmerterminal ved Kongsvinger. Det er et tiltak som det haster å få gjennomført.

Skogeierforbundet er positive til økte bevilgninger til samferdsel, men mener bevilgningene i for liten grad rettes mot forbedringer for næringslivets transporter. Det må satses mer på gods på bane og tilrettelegging for økte totalvekter på veier og bruer, sier Per Skorge.

Skogvern

Nedgangen i bevilgningen til skogvern på 20 mill. kroner utgjør omkring 4% av totalbevilgningen. Dette vil gi et noe lavere verneareal gjennom ordningen med frivillig vern i kommende år.

Tapt mulighet

Skogen binder årlig omkring halvparten av Norges utslipp av klimagasser. Planting av skog på gjengroingsarealer bestående av krattskog, er et eksempel på et tiltak med lave kostnader pr tonn CO2. Det er derfor en tapt mulighet når partiene i budsjettforliket ikke har prioritert klimatiltak i skogbruket, sier Per Skorge.

Noen av punktene i budsjettforliket:

  • 20 mill til planlegging av Kongsvingerbanen
  • Kutt på 30 mill på jernbaneinvesteringer og planlegging.
  • Kutt på 1 pst på ordninger under Innovasjon Norge
  • Skogvern redusert med 20 mill. kroner
  • Redusert bevilgning til strategi for sirkulær økonomi med 20 mill.