Veikart for treforedlingsindustrien - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Veikart for treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

9. januar ble Veikartet overlevert fra Treforedlingsindustriens bransjeforening (TFB) ved styreleder Carsten Dybevig til leder av Energi- og miljøkomiteens leder Ola Elvestuen (V) og Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

Visjonen er at treforedlingsindustrien skal skape økt vekst og arbeidsplasser gjennom innovasjon og foredling av bærekraftige skogressurser. Fornybare, trebaserte produkter vil ha en nøkkelrolle i den norske bioøkonomien og være et viktig bidrag til å løse felles klimautfordringer.

På bakgrunn av dette har treforedlingsindustrien følgende langsiktigte ambisjoner:

I 2050 skal det være nullutslipp av klimagasser fra treforedlingsindustrien i Norge.
I 2050 skal avvirkningen av skog i Norge være 50 % høyere enn i dag, tilsvarende 15 millioner m3 årlig, og virket skal i all hovedsak foredles i Norge.
I 2050 skal treforedlingsindustrien doble verdiskapingen, noe som krever at råvarene utnyttes optimalt.

I veikartet beskrives de mange mulighetene i bransjen gjennom konkrete bedriftseksempler. Bruk av fornybare råstoffer som skog og vannkraft gjør at treforedlingsindustrien har en unik mulighet i et lavutslippssamfunn. Videre angis forutsetningene for å kunne realisere disse mulighetene og det gis anbefalinger til tiltak som må gjennomføres for å få dette til.