Verdens Skogdag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Verdens Skogdag

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Verdens skogdag. Årets tema er skog og biologisk mangfold.

Målet med den internasjonale skogdagen er økt bevissthet om skogen som på verdensbasis gir 1.6 milliarder mennesker sitt daglige virke, medisiner, brensel, mat og ly, og samtidig huser 80 prosent av alt dyre- og planteliv på land.

Her i Norge er det også grunn til en markering. Trærnes kretsløp sørger for opptak av CO₂ , samtidig som de produserer oksygen og gir oss framtidig biomasse. Hvert år fanger norsk skog mer enn 25 millioner tonn CO₂ – halvparten av de totale utslippene i Norge. Når trærne blir gamle, fanger de mindre CO₂. Da er de klare for en ny jobb. En jobb som en fornybar naturressurs. Tømmeret gir grunnlag for verdiskapning, sysselsetting og produksjon av en rekke produkter vi er avhengig av. Og vi må bruke tømmeret i enda større grad dersom vi skal få til det grønne skiftet.

Så godt som hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Det er viktig fordi økosystemer og biologisk mangfold påvirkes når vi driver skogbruk. Miljøsertifiseringen sikrer blant anent at man setter av såkalte nøkkelbiotoper, altså områder man ikke skal hugge for å ivareta artsmangfoldet. Til nå har norske skogeiere satt av et totalt areal på 1 million dekar som nøkkelbiotoper, tilsvarende 140 000 fotballbaner. 

Skogbruk er en langsiktig virksomhet, det kan gå 60-80 år fra et tre plantes til det kan hogges. Med andre ord er skogbruk et generasjonssamarbeid der vi er helt avhengige av innsatsen til de som kom før oss, og der det vi gjør i dag skal komme våre barnebarn til gode. Du kan lese mer om hvordan vi driver skogbruket i Norge her.

Du kan også lese mer om skogbruk og biologisk mangfold i brosjyren om skogbruk og biologisk mangfold. Der kan du blant annet finne svar på følgende spørsmål:

  • Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?
  • Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?
  • Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?
  • Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?
  • Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?
  • Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Les også hva FN skriver om verdens skogdag.