Viken holdt hjulene i gang - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Viken holdt hjulene i gang

Skogeiersamvirket Viken Skog har holdt sitt aller første digitale årsmøte. De har fått til mye, og styreleder Olav Breivik berømmet både tillitsvalgte og ansatte for endringsvilje og motivasjon i vanskelige tider.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

– 2019 vil bli husket som det siste det siste året i en av de lengste høykonjunkturene vi har hatt i skogbruket. Den har vi i Viken Skog utnyttet godt, og vi har nå et selskap som er sterkere rustet enn noen gang til å takle de usikre tidene som vi er inne i nå, sa styreleder Olav Breivik i sin tale til årsmøtet. Han lot seg imponere av de sentrale tillitsvalgte som i en vanskelig tid har vist vilje og evne til endring.

Breivik minnet om at styrets strategiske mål er at Viken Skog skal ha de laveste enhetskostnadene av skogeiersamvirkene. I tillegg arbeider de for å bli en verdikjede i verdensklasse!

– Uten slike ambisiøse mål, kommer vi aldri opp i en verdensklasse heller. Resultatene kommer ikke av seg selv, men vi har klart det ved hjelp av hardt arbeid over flere år, sa Breivik, og takket resten av styret, ledelsen med daglig leder Tor Henrik Kristiansen i spissen og hans entusiastiske og høyt motiverte stab.

Rekorder

Avvirkningen i Norge økte til over elleve millioner kubikkmeter, og av det omsatte Viken Skogkonsernet hele 3,4 millioner, som er ny rekord, og i løpet av fem år har de doblet plantingen til over ni millioner planter i 2019!

Nå har styret tatt fatt på strategien med hvordan de skal få til den samme utviklingen innen ungskogpleie, siden det er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeierne kan gjøre i skogen sin.

Både planting og ungskogpleie har direkte innvirkning på fremtidens hogstkvantum.


Olav Beivik (til venstre for anledningen) og daglig leder Tor Henrik Kristiansen styrer et skogeiersamvirke som er rustet for tøffere tider.

Moelven

I 2019 investerte Viken Skog nesten 200 millioner kroner for å kjøpe seg opp fra 11,8 til 20,8 prosent eierandel i industrikonsernet Moelven.

Breivik er valgt inn i styret i Moelven, og han ble også valgt til sin syvende periode som styreleder i Viken Skog uten motkandidater fra delegatene. Til Skog.no sa han direkte etter årsmøtet at han nå har bedre tid til industrielt arbeid siden han ikke lenger er ordfører i hjemkommunen. I tillegg vil han gå ut av styret i Begnabruket hvor han ikke kunne sitte samtidig som han er styremedlem i Moelven. En konkurransekraftig norsk industri gjør at skogeierne ved sine skogeiersamvirker får mer ut av verdiene. Stabilitet og forutsigbarhet er viktig når omløpet i skogen er mange tiår.

– Viken Skog vil fortsette å arbeide for at selskapet vårt deltar høyere opp i verdikjeden, og kommer nærmere sluttkunden, sa han.

Syv hovedmål

 Viken Skog har syv hovedmål:

1: Ivareta mennesker og miljøverdier.

I risikoanalysen er miljø definert som det mest kritiske.

– Derfor er det betryggende å vite at vi vel aldri har hatt så få avvik gjennom våre omfattende interne og eksterne revisjoner, hevdet Breivik.

2: Vekst i tømmervolum og markedsandel.

– Dette har vært kjernen i arbeidet siden jeg ble styreleder, sa Breivik.

3: Lønnsom drift og avkastning på andelskapitalen.

– Dette har vi lykkes med, men arbeidet må fortsette, minnet han om.

4: Skaffe best mulig avkastning på skogeierens skogarealer over tid.

5: Være den foretrukne samarbeidspartneren i verdikjeden.

6: Arbeide for bedre rammebetingelser.

7: Være en viktig bidragsyter til bioøkonomien.

Press på skogeierne

– Noe av det mest krevende vi som skogeiere står overfor er presset mot grunnleggende rettigheter til å forvalte skogen på best mulig måte. Blant annet er vi under konstant press med stadig mer omfattende kartlegging av det som blir definert som truede arter og naturtyper. Konsekvensene for skogbruket er uklare, men det blir i hvert fall ikke lettere å utnytte skogen til verdiskaping. Her har jeg bare ett svar, og det er å slutte opp om arbeidet til skogeierforbundet, sa Breivik, og berømmet spesielt det engasjementet som Eiker skogeierlag viser rundt dette.

Breivik minnet om at Skogeiersamvirket har stått sammen om følgende prinsipper på dette området:

– Vi må sikre frivillig vern som ordning.

– Alle skogeiere som har verneverdig skog, bør få mulighet til å vurdere om vern er et alternativ.

– Frivillig vern må være basert på reell frivillighet.

– Vernet bør gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet.

Tøffere tider

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen var også innom viktige temaer i sin tale.

– 2019 ble et rekordår for Viken Skog. Vi har hatt vekst i flere år, og markedet var med oss, men det som motiverer meg mest er at Viken Skog nå har større tillit blant eiere og tillitsvalgte enn da jeg begynte i 2014, sa han.

Viken Skog har brukt mye ressurser på å bygge opp kapasitet på blant annet avvirkningen.

– Nå har vi gått fra underskudd av råvarer i industrien til fulle lagre, sa han til årsmøtet. Sammen med flere av sine ledere redegjorde de for hvordan korona, brexit, billeangrep i Tyskland og handelskriger får direkte innflytelse på det treet du ønsker å selge fra din skog.

Skogeierne er heldige som har en råvare som tåler å bli «lagret i skogen» ved behov, men de må også huske på at det er nødvendig å få omsatt hele treet når de først får det hogd.

Som alle andre har Viken Skog opplevd et gjennomgående prisfall, men Kristiansens folk redegjorde for at flere markeder, både geografiske som Sverige og Baltikum, og bransjevis som hygieneprodukter og papp, viser klare bedringstegn etter koronasjokket som sendte samtlige markeder i verden ned samtidig for aller første gang i verdenshistorien.

Det er altså klare sunnhetstegn, selv om den virkelige kronaeffekten på industrien viser seg i tredje og fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

– Aktivt skogbruk hver dag er avgjørende. Vi må finne lønnsomme oppgaver i skogen 365 dager i året, sa Kristiansen. Da er det trygt å ha solide skogeiersamviker i ryggen. Viken Skog kan skilte med en imponerende egenkapital på nesten 80 prosent. 

Sommerstopp

Viken Skog har arbeidet hardt for å holde skogsentreprenørene og samarbeidspartnerne i arbeid tross omfattende koronatiltak. De har prioritert skogsentreprenører med faste avtaler og skogeiere som er medlemmer, og de er stolte av å ha utnyttet tiltakspakker og tilgjengelige markedsmuligheter slik at de fleste «hjulene har blitt holdt i gang».

Fra 22. juni til 13. juli gjennomfører de en sommerstopp i skogen. Likevel fortsetter tømmertransporten ut til markedet i denne perioden, og etter sommerstoppen, håper de på normal skogsdrift.

Valget

Selve valget ble selvsagt gjennomført digitalt siden de 42 stemmeberettigede delegatene fulgte årsmøtet sitt via nettet. Årsmøtets ordfører Marit Hougsrud skal ha ros for å lose hele valget trygt i land. Mange i organisasjonen bidro, og teknikken fungerte, men det er virkelig et tankekors når så mange som ti delegater ikke stemmer. Trolig ikke fordi de var uinteresserte eller motstandere, men rett og slett fordi de ikke fikk det til. De første avstemningene gikk treigt, mens farten økte bra utover i valget. Viken Skog hadde tilbudt øvelse på forhånd, og flere av delegatene burde virkelig benytte slike muligheter.

Samtlige av valgkomiteens forslag ble valgt inn enten enstemmig eller tilnærmet enstemmig.

Se faktafelt for navn.

Årsmøter kan fort blir veldig kjedelige greier, men Viken Skog klarte å gjøre gjennomgang og gjennomføring såpass effektivt og interessant at flere burde benytte anledningen til å engasjere seg fremover.

De klare å summere opp året som gikk, situasjonen nå, markedene og fremtidsutsiktene på en fin måte.

Nesten i «verdensklasse» 

Olav Breivik ble valgt til sin syvende periode som styreleder for Viken Skog.