Viken Skog leverer solide resultater - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog leverer solide resultater

Årsresultatet på over 400 millioner kroner skyldes god drift og et sterkt marked for skogprodukter, samt høye utbytter fra investeringer i verdikjeden.

Driftsinntektene i Viken Skog-konsernet økte med 13 prosent til 3,4 milliarder kroner i 2022, først og fremst som følge av høy etterspørsel etter tømmer i det globale markedet. Morselskapet Viken Skog økte inntektene med 22 prosent til 2,2 milliarder kroner i 2022, som følge av rekordhøy avvirkning, økte priser og høy aktivitet innenfor skogskjøtsel.

– Både konsernets og morselskapets resultater er gledelige. For morselskapet ble driftsresultatet 21,9 millioner kroner, et resultat på linje med foregående år. Vi har aldri hatt så høye driftsinntekter før, og vi leverer gode drifts- og finansresultater, sier Vibeke Teslo-Andersen, økonomisjef i Viken Skog.

God avkastning på investeringene

Konsernet fikk et årsresultat på 515 millioner kroner i 2022. Det er 463 millioner mindre enn året før, som var preget av de ekstraordinært høye trelastprisene. Årsresultatet for morselskapet endte på 419 millioner kroner mot 188 millioner i 2021.

– Moelven Industrier leverte sitt nest beste årsresultat, og vårt eierskap fortsetter å bidra med høy avkastning. 2021 og starten av 2022 var preget av svært høy aktivitet i byggevarehandelen. I andre halvår snudde markedet og resultatet i Moelven ble, som for de øvrige aktørene i den tremekaniske industrien, redusert. Resultatet ble også påvirket av den internasjonale uroen med vesentlig økning i kostnader, spesielt knyttet til energi. Viken Skog har et langsiktig perspektiv på sine investeringer, der målet er best mulig utnyttelse av tømmeret til det beste for skogeierne, samfunnet og distriktene, understreker styreleder Olav Breivik.

Et år med rekordaktivitet

Viken Skog tok nye markedsandeler i 2022 og satte ny rekord i avvirkning med 2,57 millioner kubikkmeter med omsatt tømmer, en økning med 6 prosent fra 2021. Samlet for konsernet ble det avvirket 3,6 millioner kubikkmeter med tømmer.

Etter stormen i 2021 har Viken Skog avvirket nesten 1 million kubikkmeter vindfall. Arbeidet har vært tidkrevende, og det gjenstår fortsatt noe opprydding i enkelte områder.

− Denne beredskapen for samfunnet viser betydningen av et aktivt skogbruk. Det er imponerende å se den innsatsen som de ansatte, hogstentreprenørene og transportørene har lagt ned dette året. I tillegg har driftsforholdene vært gode, og etterspørselen etter tømmer internasjonalt har vært høy. Kompetansen som er bygd opp siden 2015 med eksportselskapet Viken AT Market, har også vært avgjørende for at vi har lykkes med å redde verdiene til skogeierne og fått ryddet opp i områdene etter stormens herjinger, forteller Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Styrker egenkapitalen og deler med eierne

Fjorårets gode resultater skal også i år komme andelseierne i Viken Skog til gode, påpeker Olav Breivik.

– Styrets anbefaling er å sette av 100 millioner kroner til etterbetalingsfond. Av dette mener styret at det i år bør etterbetales 30 millioner kroner til de andelseierne som har levert tømmer gjennom Viken Skog de siste fem årene. Vi er kommet langt i planleggingen av en ny tremassefabrikk i Treklyngen Industripark sammen med Billerud. Går dette som planlagt vil Viken Skog sin andel av denne investeringen være betydelig. l dette trenger selskapet en sterk egenkapital. Vedtar årsmøtet styrets forslag vil egenkapitalen i Viken Skog øke til 1,2 milliarder kroner, noe som gjør oss godt rustet til å gjennomføre en slik investering, sier Breivik.

Styret har også foreslått for årsmøtet å utbetale ca. 10 millioner kroner i utbytte for 2022. Dette gir 4,5 prosent på obligatorisk andelskapital og 5,5 prosent på tilleggskapital til andelseierne.

Årsmøtet avholdes på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 29. mars.

Usikre tider i verdenshandelen

Skogbruket har gått fra koronaboom og rekordaktivitet til mer usikre tider på kort tid. Som resten av næringslivet er det nå stor usikkerhet tilknyttet krigen i Ukraina med sanksjoner, inflasjon og renter samt energimangel.

− Vår næring påvirkes naturligvis også av det som nå skjer i verdenshandelen. Foreløpig vet vi lite om hvilke konsekvenser makrobildet vil ha for skogbruket. Vi følger utviklingen, og er som alle andre bekymret over det som skjer og de lidelsene folk i Ukraina gjennomgår, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen.