Viken Skog leverte overskudd til tross for korona - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Viken Skog leverte overskudd til tross for korona

Viken Skog leverer positivt årsresultat og driftsresultat fra regnskapet for 2020. Viken Skog fikk redusert omsetning på grunn av korona, men både morselskapet og konsernet klarte seg bra.

Det skyldes først og fremst økte priser på leveransene av tømmer til sagbrukene og et godt samarbeid i verdikjeden.

Til tross for pandemien har hele konsernet og alle våre samarbeidspartnere stått på og gått trappene i et bratt år, sier styreleder, Olav Breivik i Viken Skog.

Viken Skog-konsernets omsetning endte på 2,23 milliarder kroner i 2020. Konsernet leverte et driftsresultat på 46,7 millioner kroner og et finansresultat på 120,6 millioner kroner. Årsresultat ble på 162,4 millioner kroner, en økning på nesten 100 millioner kroner sammenlignet med 2019.

Omsetningen av tømmer ble redusert med 10 prosent til 3,1 millioner kubikkmeter. Konsernets markedsandel i Norge var 28 prosent.

– Skognæringen opplevde en generell nedgang i omsetningen i 2020. Etter et kraftig prisfall i 2019 økte prisene på tømmer igjen i andre halvår, og dette veide i noen grad opp for nedgangen i volumet. Forklaringen er at det i fjor ble solgt mye trelast, både i Norge og ellers i Skandinavia. I løpet av koronapandemien benyttet tydeligvis mange anledningen til å bygge og pusse opp istedenfor å reise, sier Vibeke Teslo-Andersen, økonomisjef i Viken Skog.

Vibeke Teslo-Andersen er økonomisjef i Viken Skog (Foto: Viken Skog).

Økt driftsresultat

Morselskapet Viken Skog SA omsatte for 1,441 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet for året ble på 8,0 millioner kroner mot 5,9 millioner kroner i 2019. Bedring i driftsresultat i 2020 målt mot 2019 skyldes først og fremst bedre priser på leveransene av tømmer til sagbrukene.

Viken Skog oppnådde et finansresultat på 120,6 millioner kroner for konsernet og 26,5 millioner kroner for morselskapet. Det positive finansresultatet skyldes i hovedsak utbytte fra Moeleven Industrier, der Viken Skog har en eierandel på 32,8 prosent etter oppkjøp i 2020 og 2021. Det har også vært utbetalt utbytte fra Begna Bruk, Viken AT Market, Norsk Skogrydding og SB Skog.

– Morselskapet endte med et årsresultat på 33,3 millioner kroner mot 44,0 millioner i 2019. Nedgangen er ikke så stor som vi fryktet da koronapandemien kom, og styret anser resultatet for 2020 som tilfredsstillende i et vanskelig år. Styret anbefaler et utbytte på 3 prosent på obligatorisk andelskapital og 3,5 prosent på tilleggskapital til andelseierne, som er nær det maksimale samvirkeloven tillater, forteller styreleder Olav Breivik.

For hvert tre som hogges, plantes et nytt. Viken Skog satte i 2020 ut 12,7 millioner planter. I løpet av de siste fem årene har det vært en dobling av planteaktiviteten. Det har også vært utført gjødsling og ungskogpleie for skogeierne (Foto: Viken Skog).

Økt kamp om tømmerstokken

Tømmermarkedet i 2020 var fortsatt preget av billeangrepene i Europa. Store skogområder måtte avvirkes for å unngå ytterligere spredning av barkbiller, noe som førte til et stort overskudd av virke og dermed reduserte priser. Synkende etterspørsel etter avis- og magasinpapir, en langvarig trend som forsterket seg i koronaåret 2020, har også bidratt til å trekke prisene på virke ned. På verdensbasis begynte prisene på virke å peke oppover igjen fra slutten av 2020.

– Etterspørselen etter trelast var svært stor i 2020, og det er ventet at lagrene kan bli tomme i løpet av året. I tillegg er det et godt marked for andre produkter basert på trevirke, for eksempel kartong og tremasse. Forskning og utvikling, blant annet ved Borregaard, verdens mest avanserte bioraffineri, er dessuten med på å skape nye anvendelsesområder for den ressursen skogen står for. I det langsiktige perspektivet har det vært en oppgangstid for nesten all skogbasert industri, og vi ser tegn til økt kamp om tømmerstokken i tiden fremover, sier salgssjef Heidi Tandberg i Viken Skog.

Heidi Tandberg er salgssjef i Viken Skog (Foto: Viken Skog).

God utvikling i SB Skog

Viken Skogs datterselskaper og tilknyttede selskaper levererte gode resultater tross krevende omstendigheter i 2020. SB Skog oppnådde et årsresultat på 8,1 millioner kroner, som er en vekst på 29 prosent fra 2019. Det var et godt marked for sagbrukene i 2020, og datterselskapene Begna Bruk og RingAlm kan vise til bedring av årsresultatene. Begna Bruk hadde salgsrekord i 2020 med over 100 000 kubikkmeter omsatt trelast. Viken AT Market fikk en redusert omsetning på 17 prosent til 415 millioner kroner, og leverte et positivt årsresultat på 0,7 millioner kroner.

– Vi har holdt hjulene i gang

– Vi i Viken Skog bidrar til et aktivt skogbruk der stor innsats i hverdagen fra ansatte og samarbeidspartnere over tid gir resultater. Til tross for koronasituasjonen, flere fusjoner i skogsamvirket, større konkurranse om tømmerstokken og barkbilleangrep i Europa har Viken Skog og hele konsernet levert godt i et tøft år der mange næringer har blitt påvirket av restriksjonene som er iverksatt. Selv har vi unngått smitte og permitteringer i Viken Skog, og vi har klart å holde hjulene i gang og funnet gode løsninger med et godt samarbeid med andelseiere, entreprenører, transportører og ansatte – hver dag, hele året. Dette samarbeidet er årsaken til at annerledesåret 2020 ble så bra som det faktisk ble, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Her kan du se en film med hovedlinjene av årsmeldingen til Viken Skog, presentert av de ansatte selv: